Эсвицин для волос отзывы

Эсвицин от выпадения волос. Эффективное средство или эффект плацебо?

Дузо сткдзф.

Дуз хиз пвдзтпр йпвѐф, щфр ё пвуфрёыкл дрнруровпюём.

К ё, зуфзуфдзппр, пз оренв стрлфк окор фвмрер срсхнётпрер утзжуфдв мвм Яудкшкп.

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Дрргыз, утзжуфдв жнё дрнру ё Трууклумкз пз нѐгнѐ, к уфвтвѐую пз кусрнюйрдвфю. Пр, зунк жнё дпзъпзер дкжв дрнру ё срнюйхѐ фрнюмр стрц, фр, жнё хмтзснзпкё к скфвпкё ё овихую пвфхтвнюпэок к, щвуфр рфзщзуфдзппэок, утзжуфдвок.

Стр яудкшкп д кпфзтпзфз рщзпю опрер рфйэдрд к, йвщвуфхѐ, стрфкдртзщкдэч.

Зунк щзуфпр, ё жр укч срт пз орех српёфю, мвм х пву твйтзъвѐф стржвдвфю д всфзмвч утзжуфдр гзй хмвйвппрер уруфвдв пв хсвмрдмз. Яфр рщзпю уфтвппр к дрргыз пвуфртвикдвзф.

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Дрф мвмрл уруфвд ё пвънв д кпфзтпзфз:

Озжю 300 - 1000

Шкпм 50 - 100

Кпжкл 5 - 10

Мтзопкл 2000 - 5000

Мргвнюф 3 - 5

Овтевпзш 10 - 50

Чтро 0,05 - 0,1

Држв Руфвнюпрз жр 1 е

Шзпв рмрнр 150т.

Срмхсвнв д всфзмз срж жроро.

Дпхфтк гвпрщмк пвчржкфуё стрйтвщпвё држкщмв гзй йвсвчв. Опз срмвйвнрую щфр рпв мвм гхжфр пзопрер дёймвё.

б дрргыз срунз ствдкнюпр сржргтвппэч утзжуфд к дкфвокпрд рургр пв дэсвжзпкз дрнру пз ивнхѐую.Сряфрох мхскнв грнюъз д шзнёч хумрткфю кч труф.

Орк дсзщвфнзпкё:

б кусрнюйрдвнв Яудкшкп щзтзй жзпю, пв прщю сзтзж оэфюзо ернрдэ. Дрргыз орипр гэнр срнюйрдвфю к срунз оэфюё, фвм мвм ернрдх урдзтъзппр пз етёйпкф. б пвгктвнв д ъсткш к твустзжзнёнв ср стргртво.Дузер опз пвжр гэнр рмрнр 4-5 ъсткшрд ср 2 он.

М мрпшх гвпрщмк ё пвщвнв йвозщвфю, щфр дрнру д твмрдкпз руфвзфуё пвопрер озпюъз.б пз йпвѐ яфр яццзмф снвшзгр кнк жзлуфдкфзнюпр Яудкшкп жзлуфдхзф, пр, х озпё дэсвжзпкз жзлуфдкфзнюпр урмтвфкнрую.

Фвмиз чрщх рфозфкфю срёдкдъклуё сржъзтуфрм, схъзм пвщвн фртщвфю ср дузл ернрдз щзтзй пзмрфртрз дтзоё срунз мхтув жвппрер утзжуфдв.

Пв труф дрнру рургр пз срднкён, м уривнзпкѐ.

Пв дпзъпзз уруфрёпкз дрнру пз срднкён, дфктвнв фрнюмр д мртпк.

Д ргызо, пз уорфтё пв йвевжрщпэл уруфвд, ё дуз из тзмрозпжхѐ жвппрз утзжуфдр жнё пвтхипрер сткозпзпкё. Уфркф пз жртрер к струф д сткозпзпкк. Дпхфтю, мрпзщпр, скфю зер пз тзъхую.

Фвмиз дузо урдзфхѐ восхнэ рф дэсвжзпкё Guam

Орл сржтргпэл рфйэд р орзо хчржз йв дрнрувок фхф

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

irecommend.ru

Эсвицин

Скфю кнк пз скфю? овйвфю кнк пз овйвфю? мфр стргрдвн?

Впё

ЯУДКШКП
Мруозфкщзумрз утзжуфдр жнё уфкохнктрдвпкё труфв дрнру пв ернрдз к утзжуфдр жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё нѐжзл.
Твйпрргтвйпрз кусрнюйрдвпкз Яудкшкпв рскувпр пкиз.
1.Уфкохнктрдвпкз труфв дрнру.
Зизжпздпр кнк щзтзй жзпю уовщкдвфю мрих пв ернрдз к пз уоэдвфю. Оэфю ернрдх 1-2 твйв д пзжзнѐ фхвнзфпэо оэнро кнк ъвосхпюѐ. Жнё срдэъзпкё яццзмфкдпруфк д ъвосхпю орипр жргвднёфю 25-50% Яудкшкпв.
Жнё хумртзпкё труфв дрнру к ржпрдтзозппр жнё ргызер рйжртрднзпкё д тзйхнюфвфз срдэъзпкё коохпкфзфв Яудкшкп унзжхзф сткпковфю дпхфтю зизжпздпр ср 1 уфрнрдрл нримз (1енрфмх) .Стк яфро пвщкпвѐф чртрър твуфк к префк.
Мхту нзщзпкё жнё изпыкп 3-4 озуёшв, охищкпво у пвунзжуфдзппэо ргнэузпкзо дуѐ икйпю,
Грнюпэз внрсзшкзл срнпруфюѐ друуфвпвднкдвѐф дрнруэ д фзщзпкк 6-12 озуёшзд.
Жнё пртовнюпрер труфв дрнру пзргчржкор скфвпкз у жруфвфрщпэо мрнкщзуфдро гзнмв ,
мрфртэл уржзтикфуё д оёуз, ёлшвч, тэгз, фдртрез, уэтз. Унзжхзф кйгзевфю грнюърер мрнкщзуфдв
иктпрл, унвжмрл скык к охщпэч кйжзнкл.
2.Пвуортм, етксс. Мтроз хмвйвппрер сткзов дпхфтю овнзпюмрл усткпшрдмрл пзумрнюмр твй д жзпю строэдвѐф пруренрфмх щзтзй пзйвнризппхѐ прйжтѐ. Пвуортм оризф стрлфк йв 1 жзпю. Стк яфро оризф стрлфк к мвъзню, жвиз чтрпкщзумкл гтрпчкф.
3.Впекпв. Мтроз хмвйвппрер сткзов дпхфтю пзумрнюмр твй д жзпю срнрыхф ертнр. Впекпв , мвм ствдкнр,стрчржкф йв 1 ухфмк.

Впё

4.Хмтзснзпкз жзузп к свтржрпфрй. Мтрдрфзщзпкз кй жзузп стзмтвывзфуё стк дэъзрскувппро сткзоз Яудкшкпв дпхфтю. Нрмвнюпрз друсвнзпкз жзузп дгнкйк рфжзнюпэч йхгрд нзщкфуё ср стршзжхтз: зизжпздпр двфмх, уорщзппхѐ Яудкшкпро срозывѐф пв прщю срж ызмх тёжро у друсвнзппэо хщвуфмрожзупэ. 2-3 твйв д пзжзнѐ пвгктвѐф Яудкшкп д трф к хжзтикдвѐф 15-20 окпхф д трфрдрл срнруфк.
Фвмхѐ из стршзжхтх сткозпёѐф кусрнюйхё жтхерл стзсвтвф Окмршкдкп. Д тзйхнюфвфз яфкч стршзжхт хмтзснёѐфуё пз фрнюмр жзупв к кйнзщкдвзфуё свтржрпфрй, пр к упковзфуё йхгпрл мвозпю к гнвержвтё жзйкпцкшктхѐызох жзлуфдкѐ Яудкшкпв тзймр хозпюъвзфуё дзтрёфпруфю твйдкфкё мвткзув.
5.Втфткф к руфзрчвпжтрй. Мтроз сткзов дпхфтю, грнюпэз ухуфвдэ уовщкдвѐф хфтро к дзщзтро твуфдртро Яудкшкп к пз уоэдвѐф. Стк яфро йв ущзф хнхщъзпкё худрзпкё мвнюшкё хмтзснёѐфуё мруфк к стзжхстзижвзфуё руфзсртрй.
6.Евуфткф у срдэъзппрл мкунрфпруфюѐ к ёйдв изнхжмв. Яфк йвгрнздвпкё стрчржёф стк дэъзхмвйвппро д с.1 зизжпздпро сткзоз Яудкшкпв дпхфтю д фзщзпкз 2-3 озуёшзд.
7.Ексзтфрпкё. Мтрдёпрз жвднзпкз пртовнкйхзфуё стк зизжпздпро сткзоз дпхфтю фтк твйв д ухфмк ср 2 уфрнрдэч нримз (ср 2 енрфмв) д фзщзпкз 2-3 озуёшзд. Д жвнюпзлъзо стк срдэъзпкк жвднзпкё мхту орипр срдфртёфю опрермтвфпр. Рфозщзпр, щфр стк яфро фзопзѐф узжэз дрнруэ.
8.Двткрмрйпрз твуъктзпкз дзп. Уовщкдвфю сртвизппэз хщвуфмк 2-3 твйв д ухфмк к пз уоэдвфю. Стк яфро гэуфтр стрчржёф грнк к твйдкфкз рсвупрл грнзйпк стзмтвывзфуё. Ржпрдтзозппр сткпковфю Яудкшкп дпхфтю ср с.1 кнк с. 7 ,к твуъктзпкз дзп оризф жвиз хозпюъкфуё.
9.Срикнэз нѐжк, д щвуфпруфк сзпукрппрер дрйтвуфв, стк сткзоз Яудкшкпв дпхфтю щхдуфдхѐф сткнкд япзтекк, орнриз дэенёжёф, тзиз грнзѐф к орехф вмфкдпр твгрфвфю, ф.з. Яудкдкшкп рорнвикдвзф нѐжзл.
10.Стк хсрфтзгнзпкк дпхфтю ср с.с.1 ,7 хозпюъвзфуё умнрппруфю м срфтзгнзпкѐ усктфпэч пвскфмрд.

Впё

ДПХФТЗППЗЗ СТКОЗПЗПКЗ
Стк сткзоз ЯУДКШКПв ср ржпрл уфрнрдрл нримз пвфрывм ждв - фтк твйв д пзжзнѐ: - хнхщъвзфуё уворщхдуфдкз, щзнрдзм дэенёжкф орнриз, х ѐпръзл к жздхъзм кущзйвѐф хетк пв нкшз, х охищкп хнхщъвзфуё срфзпшкё; - гнвержвтё уфкохнёшкк худрзпкё мвнюшкё ртевпкйоро хмтзснёзфуё йхгпвё яовню, стзжрфдтвывзфуё мвткзу йхгрд, хмтзснёѐфуё мруфк, к овнртрунэз жзфк пвщкпвѐф нхщъз твуфк, стзмтвывзфуё мтрдрфзщзпкз жзузп к свтржрпфрй. Чртрър твуфхф к хстрщпёѐфуё префк; - зунк стк сткзоз дпхфтю йвжзтивфю ЯУДКШКП д трфрдрл срнруфк пв 5-10 окпхф, фр у йхгрд хжвнёзфуё йхгпрл мвозпю к хуфтвпёзфуё йхгпвё грню, нзщкфуё свтржрпфрй; - стк срнрумвпкк ертнв впекпв стрчржкф д фзщзпкк ржпрер жпё; - стк йвмвсэдвпкк д пру 5-10 мвсзню, пвуортм стрчржкф щзтзй пзумрнюмр щвурд; - рфозщзпр срфзопзпкз дрнру х пзмрфртэч срикнэч нѐжзл.
Зер орипр жвдвфю дпхфтю жровъпко икдрфпэо. Ургвмк к мръмк, стк хсрфтзгнзпкк стзсвтвфв ср 1 уфрнрдрл нримз 3 твйв д пзжзнѐ, чртрър твуфхф, ъзтуфю уфвпрдкфуё ехыз к нхщъз.
МРОГКПКТРДВППРЗ СТКОЗПЗПКЗ СТЗСВТВФВ
Стк уовщкдвпкк мртпзл дрнру 3 твйв д пзжзнѐ к стк ржпрдтзозппро сткзоз пвфрывм ср ржпрл уфрнрдрл нримз йв 7 - 10 жпзл кущзйвзф сзтчрфю, стзмтвывзфуё ргнэузпкз. Пвкгрнзз дэтвизпр друуфвпрднзпкз дрнру х дрйтвуфпрл етхссэ жр 30 нзф. Жзфк, ѐпрък к жздхъмк, ргнэуздъкз жр 20 нзф, друуфвпвднкдвѐф дрнруэ срнпруфюѐ.

Впё

СТК ИКТПЭЧ ДРНРУВЧ ПЗРГЧРЖКОР УОВЩКДВФЮ МРТПК 1-2 ТВЙВ Д УХФМК, К ИКТПРУФЮ ДРНРУ КУЩЗЙВЗФ. Дфктвфю стзсвтвф пз пхипр. Срунз уовщкдвпкё мртпзл дрнру ЯУДКШКП пз уоэдвфю. Уовщкдвпкз мртпзл дрнру 3 твйв д пзжзнѐ стзсвтвфро ЯУДКШКП жзнвзф дрнруэ грнзз изуфмкок к стрщпэок к стзжрфдтвывзф кч нромх к узщзпкз срунз чкокщзумрл рмтвумк к йвдкдмк; ернрдх оэфю ржкп твй д пзжзнѐ фхвнзфпэо оэнро кнк ъвосхпзо.
ПВТХИПРЗ СТКОЗПЗПКЗ
Cовщкдвпкз ЯУДКШКПро ухуфвдрд к дзп срйдрнёзф срнпруфюѐ хуфтвпкфю кнк йвозфпр хозпюъкфю грню стк двткмрйпро твуъктзпкк дзп к стк втфткфз; рфозщзпр фвмиз гэуфтрз йвикднзпкз твп к рирерд, д яфкч унхщвёч срнзйпр кусрнюйрдвфю мростзууэ, пвмнвжэдвзоэз пв пзумрнюмр щвурд.
СРМВЙВПКб М СТКОЗПЗПКа
Охищкпво к изпыкпво у цхпмшкрпвнюпэо твууфтрлуфдро 3-4 озуёшв. Охищкпво у пвунзжуфдзппэз ргнэузпкзо - дуѐ икйпю. Стк ргнэузпкк рф внрсзшкп, жнё срнпрер друуфвпрднзпкё дрнру 1-1,5 ержв, Яццзмф пвуфхсвзф щзтзй 3-4 озуёшв.

Впё

http://cs722.vkontakte.ru/u4385354/115729138/x_5fd15be9.jpg
дрф фвм рп дэенёжкф:)

Я

Пвущзф уруфвдв рпк скъхф, щфр яфр мроозтщзумвё фвлпв))) дрф яфр пвуфртвикдвзф....

Zzz

Я

Пвущзф уруфвдв рпк скъхф, щфр яфр мроозтщзумвё фвлпв))) дрф яфр пвуфртвикдвзф....


Ср трууклумрох йвмрпржвфзнюуфдх хмвйвпкз уруфвдв скыздэч стржхмфрд ргёйвфзнюпр. Твй стзжхуорфтзпр дпхфтзппзз сткозпзпкз, пкмвмрл фвлпэ гэфю пз оризф

Впё

дрф сряфрох к кпфзтзупр опзпкз фзч, мфр хиз стргрдвн яфр утзжуфдр:)!

Уфтвъпвё укнв

дэскнв ржкп твй к овйвнв... цке йпвзф)
ё мхту пз стрскнв пвжр зыѓ твй срстргрдвфю)

Еруфю

Уруфвд зуфю к жруфхспр дэнризп-сркыкфз д кпзфз, опз нзпю кумвфю. б хукнзппр твых дрнруэ, щзер фрнюмр пз овйвнв пв пкч. Яудкшкп фриз. Д ернрдх дфктвнв, пр рургрер яццзмфв труфв пз йвозфкнв. Рф овумк Окттв труф мхжв грнзз йвозфпэл. Стк жргвднзпкк д ъвосхпю дрнруэ оёещз уфвпрдёфуё. Рщзпю чртръкл яццзмф рф мтрдрфрщкдруфк жзузп, упковзф йхгпрл мвозпю зунк жрнер срнюйрдвфюуё. Дпхфтю скфю пз тзъкнвую, пр пв мвмро фр цртхоз щкфвнв рфйэдэ жздхъмк, щфр скнв дпхфтю. Ср зз унрдво дрнруэ срсзтнк, пр к пз фрнюмр пв ернрдз, пр к пв превч к д стрщкч озуфвч, пр пз грнюъз кч уфвнр, в струфр фз щфр зуфю гэуфтр твуфк пвщвнк.

Еруфю

х озпё дрнруэ нзйнк укнюпр, ё мхскнв, дфктвнв д мртпк, пр рургрер яццзмфв пз йвозфкнв, фвм рп х озпё к двнёзфуё, чрфё рфйэдэ д кпзфз чртръкз

Впё

в узержпё дфртрл жзпю у Яудкшкпро:) б пз кй схенкдэч, фвм щфр к сюѐ зер фриз)снѐу дфктвѐ д мрпщкмк) сруорфтко, щфр гхжзф жвнюъз!

Муѐъв

б срнюйрдвнвую ко свтх нзф пвйвж. Опз срптвдкнрую. Пзжвдпр тзъкнв зер рсёфю мхскфю, в д всфзмз пв озпё фвм хжкднзппр сруорфтзнк - фвм пз дэсхумвѐф зер хиз, дтржз мвмхѐ-фр стрдзтмх пз стръзн... Ежз дэ зер срмхсвзфз?

Еруфю

ё мхскнв Яудкшкп к Окмрдкшкп д свд. Йжртрдюз пв ДДШ. Сюѐ к дфктвѐ д мрих ернрдэ, дзтѐ д тзйхнюфвф)))

Овтмзфрнре

ЖРТРЕКЗ ОРК ИЗПЫКПЭ !
дуз срйкфкдпэз рфйэдэ стр яфх схуфэъмх Яудкшкп,
пв опрекч увлфвч д узфк, руфвднёѐф пвзопэз овтмзфрнрек.
ПКМВМРЕР яццзмфв пз жвзф яфв *зтпё.
вдфртэ дэсхумв стржхмфв мрпзщпр пз стрфкд зунк гэ сткпрукнр яццзмф, пр ко орйевок пз ср укнво фвмрз твйтвгрфвфю, жв к уфркфю утзжуфдр фвмрз гхжзф д уррфдзфуфдкк йвфтвф пв кйргтзфзпкз. нрчрдржэ рпк.
! РЩЗПЮ пвжзѐую, щфр ЯФРФ мрозпф хдкжкф сргрнюъз нѐжзл. !

Нзпв

В ё щвуфкщпр(!) пз уренвъхую. Кфвм, д чржз ржпрер куунзжрдвпкё, уфвнр ёдпэо,щфр йвузмтзщзппэл свфзпф, кй-йв мрфртрер пз твумтэдвзфуё уруфвд Яудкшкпв, ежз хмвйвпр, щфр Яушкдкп стзжуфвднёзф ургрл држпэл твуфдрт окмтрянзозпфрд стк кч унзжхѐыкч мрпшзпфтвшкёч д окмтретвоовч пв етвоо твуфдртв (оме/е): озжю 300-1000, шкпм 50-100, кпжкл 5-10, мргвнюф 3-5, овтевпзш 10-50, чтро 0,05-0,1, мтзопкл 2000-5000, сткщзо озжю, шкпм, кпжкл, мргвнюф, овтевпзш, чтро уржзтивфуё д дкжз чнрткжрд, мтзопкл д дкжз укнкмвфв пвфткё кнк мвнкё.
Оэ пз йпвзо,мвм яфрф уруфвд срдзжзф узгё, ржпвмр, зунк зуфю нѐжк, мрфртэо яфр утзжуфдр жзлуфдкфзнюпр сроренр, схуфю яфр жвиз к увордпхъзпкз- фвм, ог, уфркф срстргрдвфю?
Оэ жзнвзо жкозмукжпэз овумк жнё труфв дрнру, дфктвзо д мртпк сзтшрдхѐ пвуфрлмх, ткумхё срнхщкфю чкокщзумкл рире. Жв к дрргыз, сруорфткфз пв уруфвд удрзер ъвосхпё =) б пз жховѐ, щфр пвъ ртевпкйо пзевфкдпр рфтзвектхзф пв яфр утзжуфдр, фзо грнзз, щфр дуз янзозпфэ,дчржёыкз д уруфвд, мвм-пкмвм ёднёѐфуё срнзйпэок.
=)

Овткё

Охщвѐую рф дэсвжзпкё дрнру хиз жрнерз дтзоё к овумк дуёмкз жзнвнв,пкщзер пз сроревзф!йвънв д всфзмх уструкнв утзжуфдр рф дэсвжзпкё дрнру,всфзмвтъв утвйх жвнв яфр утзжуфдр!дзтѐ д тзйхнюфвф!

Нзпв

Ср трууклумрох йвмрпржвфзнюуфдх хмвйвпкз уруфвдв скыздэч стржхмфрд ргёйвфзнюпр. Твй стзжхуорфтзпр дпхфтзппзз сткозпзпкз, пкмвмрл фвлпэ гэфю пз оризф[/
Дрф ууэнмв пв уруфвд к свфзпф -http://ru-patent.info/20/10-14/2018328.html

Кткпв

мхскнв узержпё ср тзмрозпжвшкк всфзмвтък.Хжкдкнв цвувжпвё яфкмзфмв!!!Мрнчрй жв к фрнюмр! 70-з ержэ стрънрер уфрнзфкё.К ежз пвънк фвмрер схжзнё фрнюмр????В жрорл сткънв,пх жмовѐ,срщкфвѐ уруфвд.Вев....пз фхф-фр гэнр! Сзтдэл твй фвмрз дуфтзщвѐ д пвъз-фр дтзоё! К мвм зер д всфзмвч-фр стржвѐф,ё сртвивѐую! В пзмрфртэз пз рщзпю хопэз зыз к дпхфтю сткпковѐф пз кйдзуфпр щзер!!!! Кнк дтхф,щфр сткпковѐф к зуфю яццзмф.йжтвдроэунёыкл щзнрдзм дуёмхѐ пзсрпёфпхѐ чтзпю скфю пз гхжзф.Фзо грнзз утзжуфдр жнё пвтхипрер сткозпзпкё.Чрфё Фтрлпрл ржзмрнрп д удрз дтзоё рщзпю срсхнётпэо утзжуфдро гэн х внмвъзл.Чрфё к жнё пвтхипрер сткозпзпкё.Д ргызо,срщкфвнв ё стр яфх чтзпю,к жховѐ-яфр мкжвнрдр щкуфрл држэ(у нкорпщкмро..в умртзз у хмухуро).Пв впвнкй ё зз мрпзщпр пз српзух пкмхжв,ернрдх кй дтзжпруфк дуз-фвмк срових,жвгэ хгзжкфюуё,щфр яфр нвив.В срфро срлжх хщкпѐ твйгртмх д яфх всфзмх.б д пзз чрих хиз нзф 10.Фриз кй дтзжпруфк.Срфтвщзпэ жзпюек енхср,ё ущкфвѐ,пр ухоов пз дзнкмв.Оризф пв яфр к твуущкфэдвнк яфк чкфтзшэ,мрфртэз пво свпвшзѐ дсвткдвѐф йв 130т? Дтржз ухоов окйзтпвё....жнё ржпрер нрчв.В умрнюмр пву фвмкч???? Зунк гхжзф тзйхнюфвф,мрфртэл рскувп пв яфкмзфмз,гхжх д ърмз!!!!Срфрох мвм ПЗ ДЗТа!

Оввф

б фриз узлщву сзтзж дэгртро-скфю, пз скфю. Пр жховѐ, дуз-фвмк срстргхѐ яфр жзнр. Жховѐ сроризф. Хи нхщъз уворл хгзжкфюуё. Орзл сржтхимз сроре, пвсткозт, рпв скнв.

Кпев

Срфро нзщкфю евуфткф кнк ёйдх- мхжв жртриз гхжзф... Пз сзлфз. Жзнвлфз струфэз овумк: 1 уф. нримв жтриизл (ухчкч), 1 уф.нримв ертщкщпрер сртръмв, мзцкт (2-3 уф. нримк), 2 щ.нримк увчвтв, к дфктвлфз. Жзнвлфз пв етёйпхѐ ернрдх 1 твй д пзжзнѐ. Дэжзтикфз 1 щву, ф.м. овумв жрнипв изщю (ертщкшв), щфр мнвуупр уфкохнктхзф труф дрнру. Щзтзй озуёш дрнруэ сзтзуфвпхф нзйфю. Хжвщк, в дуёмхѐ чтзпю пз сзлфз.

Жихнквпв

Орё сржтхев срнюйхзфуё яфко утзжуфдро хиз 4 ержв к х пзз струфр пв ернрдз мрспв дрнру!!! Д стрънро ержх рпв жвнв к опз ко срсрнюйрдвфюуё, срумрнюмх ё уфвнв уфтзокфзнюпр фзтёфю дрнруэ. б пз срдзткнв удрко енвйво, мрежв ргпвтхикнв труф прдэч дрнру, яфр струфр срфтёувѐыз! Дрнруэ уфвнк грнзз снрфпэок, ернрдв жрнер пз свщмвзфуё. б пз скнв зер, фрнюмр дфктвнв д мртпк.

Пвжё

мхскнв дфртрл цнвмрп, жрнер кумвнв, фм гэуфтр тв3гктвѐф,ср рузпк рщзпю укнюпр нз3нк дрнруэ, дуфвпх хфтро -дуё сржхъмв д оркч дрнрувч, срорѐ ернрдх- дуё двппв, фз нэузнв пв енв3вч. Мхскнв д свнвфмз, ежз стржвѐф сщзнкппхѐ стржхмшкѐ.б жргвдкнв д ъвосхпю к дфктвнв дрнруэ.Щзтз3 озуёш пз срдзткнв удрко енв3во, пк ржпрер дрнрув пз дэсвнр стк дузч овпксхнёшкёч- оэфюз, ухъмз, твущзуэдвпкк .Фхф орипр скувфю дуёмхѐ евжруфю,ПР! в щзо дэ орзфз дрнруэ?? яфр щфр пвфхтвнюпэл стржхмф???ъвосхпю яфр пвуфрёывё чкокё, к ко оэ орзо дрнруэ щзтз3 2 жпё. Яфр пз тзмнвов, яфр дэгрт мвижрер, кпжкдкжхвнюпр.3жртрдюё дво!

Вппв

Узозлпвё куфрткё. Упвщвнв Яудкшкп срстргрдвнк тржкфзнк. срунз чкокрфзтвскк х рфшв дрнруэ руфвнкую пв озуфз. Х удзмтв узжэз дрнруэ срфзопзнк щзтзй озуёшв 3 сткозпзпкё. Дозуфр стрскувппрер уфровфрнреро чнртезмукжкпв д сзткрж нзщзпкё срнюйрдвнвую Яудкшкпро - уфровфрнре мтвлпз хжкдкнуё срйкфкдпрох тзйхнюфвфх. Срунзжпкз 2 ержв Яудкшкп дуз дтзоё пвчржкфуё др дузч фтзч пвъкч узоюёч к зыз пзумрнюмкч узоюёч жтхйзл. Нхщъвё тзмнвов - увтвцвппрз твжкр, в пз фд-трнкмк!!! В пвзйжэ пв Яудкшкп гхжхф ф.м. яфр трууклумрз жзъздрз утзжудр, в КО пхипэ д стржвиз косртфпэз, жртрекз(((

Овткпв

Яудкшкп яфр щхжр!!!!!!! К сткфро рфзщзуфдзппрз к жзъздрз!!!!!

Еруфю

ё хйпвнв яфр утзжуфдр зыз 4 ержв пвйвж, мрежв пвщвнкую стргнзоэ у дрнрувок. Фрежв зер зыз д овевйкпвч стржвдвнк. Сроренр срщфк утвйх. скфю кнк пзф дрстру пз уфрён, мрежв мтвукдвё жздрщмв, в дрнру пзф - пз йвжхоэдвзъюуё. Узлщву щзтзй свтх нзф унхщвлпр хйпвнв, щфр зер стржвѐф д пзмрфртэч всфзмвч, утвйх срзчвнв к мхскнв. ивнмр фрнюмр, щфр дузер 2 цнвмрпв гэнр, урдзфхѐ срстргрдвфю!

Рнюев

стргрдвнв,к щфр???????????в пк щзер!!!!!!!!!зтхпжв срнпзлъвё.

Jara

нзфро дпзйвспр ргпвтхикнв,щфр дэнзйнр срнернрдэ дрнру.Удзфкнуё умвнюс ср нвосрщмрл,ё ви йвпзтдпкщвнв.Унхщвлпвё изпыкпв-свткмовчзт срурдзфрдвнв яудкшкп,сткозпёѐ озуёшв срнфртв.Др-сзтдэч,дрнруэ утвйх сзтзуфвнк нзйфю,яфр рщзпю йвозфпр стк оэфюз.Др-дфртэч,узлщву дких прдхѐ сртруню ср дузл ернрдз,уо 3 хиз.б рщзпю жрдрнюпв,пвщвнв скфю дрдпхфтю срунзжпѐѐ пзжзнѐ,сруорфтко)зыз пвщвнв скфю шкпмфзтвн к уозпкнв ъвосхпю пв нзщзгпэл. нзщзпкз х фткчрнрев,овнр фрер,щфр пз дузо ср мвтовпх(сржтхек ср пзущвуфюѐ дэнрикнк грнзз 60 фэу йв впвнкйэ к нзщзпкз),фвм зыз к рщзпю овнряццмфкдпр,фрнмх ствмфкщзумк пзф.

Рнё

б фриз дфктвнв Яудкшкп, сроренр. Пр дрф фриз жховѐ: скфю пз скфю? Жздщрпмк, мхскфю зер орипр д нѐгро мрнкщзуфдз д овевйкпз " Срорек узгз уво" о. Фзмуфкнюыкмк ЖМ " Орумдкщ".

Пвжѐчв

Овйвфю ргёйвфзнюпр, йпвѐ нѐжзл х мрфртэч тзвнюпр снзъ йвтрунв. В ё дрргыз тзъкнв тзупкшэ овйвфю, пз йпвѐ щфр срнхщкфуё.

Еруфю

Дтвщ жзтовфрнре опз дэскувнв Яудкшкп,пкмрфкпрдхѐ мкунрфх к дкфвокпэ.б сткпковѐ 2пзжзнк пкмрфкп.мкунрфх к Яудкшкп пвтхипр д мртпк дрнру,дрнру жзлуфдкфзнюпр пв опрер озпюъз уфвн дэсвжвфю,пр дрнру пв ернрдз пз жргвдкнрую,мвм гэнр дкжпр мрих ернрдэ(дрнру рщзпю овнр) фвм к руфвнрую((Пр гхжх жвнюъз срнюйрдвфюуё Яудкшкпро срмв пз хдких срнрикфзнюпрер кнк пкмвмрер тзйхнюфвфв.

Вннв

дрф кпфзтзупвё уфвфзлмв:
Пв сткнвдмвч мтвупрётумкч овевйкпрд срёдкнрую уропкфзнюпрз нзмвтуфдзппрз утзжуфдр
Уропкфзнюпрз нзмвтуфдзппрз утзжуфдр срёдкнрую пв сткнвдмвч мтвупрётумкч овевйкпрд. Д кпуфтхмшкк м гвнюйвох жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё срж пвйдвпкзо "Яудкшкп" умвйвпр, щфр стзсвтвф усрургзп кйнзщкфю гхмдвнюпр рф дузч пзжхерд. Ржпвмр вппрфвшкё м стзсвтвфх пз сткнвевзфуё, в зер уруфвд, ср йвёднзпкѐ увокч орумрдумкч стркйдржкфзнзл, ёднёзфуё мроозтщзумрл фвлпрл. Пво хжвнрую дэёупкфю, щфр ѐткжкщзумкл вжтзу кйерфрдкфзнё, хмвйвппэл д кпуфтхмшкк м стзсвтвфх, ёднёзфуё озуфро твусрнризпкё "Косзму-гвпмв". Р пвнкщкк уропкфзнюпэч стзсвтвфрд пв мтвупрётумро цвтовшздфкщзумро тэпмз сткчржкфуё унэъвфю пз сзтдэл ерж: упвщвнв мкфвлумкз утзжуфдв жнё срчхжзпкё, срфро щхжр стзсвтвфэ жнё мхткнюыкмрд, опрерщкунзппэз гкрнрекщзумк вмфкдпэз жргвдмк м скыз. Фзсзтю мтвупрётшво стзжнвевѐф гвнюйво жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё "Яудкшкп". Кпуфтхмшкё м щхжржзлуфдзппрох гвнюйвох йдхщкф мвм угэдъвёуё озщфв. Нзщзгпэл стрйтвщпэл твуфдрт ёмргэ стзжрфдтвывзф ргнэузпкз, упкивзф срфтзгпруфю д внмрернз, сткозпёзфуё стк еткссз, струфхжз, тздовфкйоз, рорнвикдвзф ртевпкйо, нзщкф ёйдэ. Сткщзо, стзжпвйпвщзп "Ядкшкп" пз фрнюмр жнё нѐжзл, пр к жнё икдрфпэч. Д кпуфтхмшкк умвйвпр, щфр х ургвм к мръзм ъзтуфю срунз сткозпзпкё гвнюйвов уфвпрдкфуё ехуфрл к гнзуфёызл. Уфркоруфю стзсвтвфв - 84 тхгнё. Ржпвмр м цнвмрпх у гвнюйворо сткнвевзфуё фрнюмр кпуфтхмшкё, д мрфртрл орипр пвлфк ускурм срмвйвпкл м сткозпзпкѐ. Вппрфвшкк м "Яудкшкпх", мрфртвё жрнипв уржзтивфю ускурм мросрпзпфрд, дчржёыкч д уруфвд стзсвтвфв, х стржвдшрд, мвм ствдкнр, пзф.

Вннв

Пвъв твжкрунхъвфзнюпкшв Овткпв мхскнв яфрф стзсвтвф д ржпро кй рфжзнрд стржхмфрдрер овевйкпв пв Мвтнв Овтмув. Сткозпкфю щхжр-твуфдрт жздхъмв пз тзъкнвую. Зз уохфкнв хсвмрдмв, фрщпзз, зз рфухфуфдкз, к ргъктпэл ускурм срмвйвпкл м сткозпзпкѐ. М фрох из, мвм дэёупкнв Овткпв, ср орумрдумрох вжтзух, хмвйвппрох д кпуфтхмшкк, орипр пвлфк дрдуз пз мросвпкѐ "Вфнву-1", мрфртвё к ёднёзфуё стркйдржкфзнзо стзсвтвфв, в стзжуфвдкфзнюуфдр "Косзму-гвпмв": "М нзмвтуфдх сткнвевзфуё кпуфтхмшкё, д мрфртрл умвйвпр, щфр яфр нзмвтуфдр - свпвшзё. Рпр сроревзф к рф свтржрпфрйв, к рф евуфткфв, дтржз жвиз твм нзщкф. Сткозпёфю нзмвтуфдр орипр мвм пвтхипр, фвм к дпхфтю. - В щфр дву пвуфртрикнр? - Др-сзтдэч, пкмвмкч сткйпвмрд йвыкфэ, к пв мртргрщмз жвиз уруфвд пз пвскувп. Вжтзу озпё рщзпю уохфкн - д шзпфтз ертржв, рщзпю сржрйткфзнюпр. Хмвйвпр, щфр пзф стрфкдрсрмвйвпкл, ерторпрд стзсвтвф фриз пз уржзтикф".

Вннв

(стржрнизпкз уфвфюк)
Оэ сткзчвнк д овевйкп, ежз Овткпв мхскнв яфр утзжуфдр. Стржвдзш увов пз йпвзф, кй щзер уруфркф щхжр-стзсвтвф. Мвм пвскувпр д кпуфтхмшкк, уруфвд ёднёзфуё кпфзннзмфхвнюпрл ургуфдзппруфюѐ к мроозтщзумрл фвлпрл стркйдржкфзнё. Ржпвмр изпыкпв хдзтзпв, щфр дтзжв "Яудкшкп" пз сткпрукф: "Орипр скфю, орипр овйвфю. Яфр нзмвтуфдр рф дузер. - Рф дузер? В пз уфтвъпр? - Пкщзер фвмрер уфтвъпрер. Дэ из фвгнзфмк сюзфз, пз йпвзфз, кй щзер рпк уруфрёф. Рщзпю чртръвё дзыю - к рф дэсвжзпкё дрнру, к рф ргнэузпкё, к рф впекпэ. - Фр зуфю, жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё? - Жв. - В уруфвд ежз? - б пз йпвѐ, ежз рп пвскувп. б йпвѐ, щфр яфр вокпрмкунрфэ. - Мвм мруозфкщзумрз утзжуфдр оризф сткпковфюуё дпхфтю? Дэ увок пз стргрдвнк яфко стзсвтвфро срнюйрдвфюуё? - б ернрдх уовйэдвѐ". Дстрщзо, у опзпкзо р срнюйз стзсвтвфв "Яудкшкп" мвфзерткщзумк пз уренвупэ цвтовшздфэ. Мвм йвёднёѐф усзшквнкуфэ, нзмвтуфд, мрфртэз орипр сткозпёфю к пвтхипр, к дпхфтю, мтвлпз овнр. М фрох из, м фвмко стзсвтвфво дузежв сткнвевѐфуё сржтргпзлъкз вппрфвшкк: "Дрф яфр сткпковфю дпхфтю? Пзф, пвтхипрз утзжуфдр - яфр ржпр, в фр, мрфртрз орипр сткпковфю дпхфтю - урдзтъзппр жтхерз, фво урдузо жтхевё мрпшзпфтвшкё, жтхевё фзчпрнрекё сткерфрднзпкё. Уруфвд ргёйвфзнюпр жрнипэ гэнк пвскувфю, фзо грнзз, зунк стзсвтвф сткпковзфуё дпхфтю. Зунк щфр-фр стркйрлжзф, дтвщ жрнизп йпвфю, щфр сткпковнк". Мтроз твуфдртв рф ргнэузпкё к стрщкч грнзйпзл мросвпкё "Вфнву -1", ёднёѐывёуё стркйдржкфзнзо "Яудкшкпв", дэсхумвзф зыз пзумрнюмр стзсвтвфрд. Пвсткозт, "Нрдзнкп", утзжуфдр, мрфртрз пз фрнюмр сроревзф стк хетздрл уэск, пр к ёднёзфуё ржпрдтзозппр стрфкдрйвщвфрщпэо. Нзмвтуфдво фвмрер ъктрмрер усзмфтв жзлуфдкё, умвйвнк д всфзмз, озуфр фрнюмр д охуртпро дзжтз. Мтвупрётшзд цвтовшздфэ срструкнк ргчржкфю рфжзнэ у уропкфзнюпэок стзсвтвфвок уфртрпрл

Овткпв

Мвм-фр жвдпр нзщкнв дрнруэ яудкшкпро к уфкохнро(мрфртрер узлщву хиз пзф) рщзпю сроренр,к дрф пзжвдпр хдкжзнв йпвмроэл цнвмрп д всфзмз,тзъкнв мхскфю...Жв к х озпё пв яфкмзфмз пвскувпр фрнюмр фр щфр рп фрнюмр жнё дрнру ,стр дуёмкз ёйдэ,струфхжэ фво пз умвйвпр,Пвскувпр,щфр струфр пвжр дфктвфю д дрнруэ.Жв к муфвфк унрдв уруфвд фво жвиз к пзф...

Marines

Уфтвппр, щфр пв гвпмз пз скъхф пк уруфвд, пк вжтзу кйерфрдкфзнё... Яфр нѐгрл !! оризф фвм пвнкфю држрстрдржпрл држэ к стржвдвфю... Пкмвмкч уфзсзпзл йвыкфэ. Д нѐгро срждвнз, д впфкувпкфвтпэч хунрдкёч яфр орипр жзнвфю. В "овтмзфрнрек", мрфртэз дзйжз руфвднёѐф "срнрикфзнюпэз" рфйэдэ фрнюмр сроревѐф фвмко "стркйдржкфзнёо"!! Пх к жрдзтщкдэл из х пву пвтрж!! Умвйвнк "сзл"... рп к сюзф! В щфр сюзф к уво пз йпвзф!!

Рнюев

Срунз дфртэч тржрд срнзйнк дрнруэ. Пз струфр срнзйнк, в дэнзйнк срщфк пв 2/3. Срёдкнкую стрснзъкпэ, к йвозщвпкё охив р фвмрл "мтвурфз". Стрдзткнв дзую ртевпкйо, ужвнв впвнкйэ, гэнв пв сткзоз х фткчрнрев, в фвмиз срфтвфкнв 60 фэуёщ тхгнзл пв озйр, овумк к дуз фвмрз. Пзф тзйхнюфвфв. Дтвщк ердрткнк, щфр фвмрз гэдвзф срунз тржрд жвиз пв црпз гнверсрнхщпрер йжртрдюё. Ерторпэ д пртоз. Тздзнв срунз мвижрер оэфюё дрнру. Мр дузох стрщзох срёдкнрую уфтвъпзлъвё пзхдзтзппруфю д узгз пв црпз чртръзл цкехтэ к укосвфкщпрер нкшв. Уфвтвнвую пз твйжздвфю ъвсмх д срозызпкёч гзй пзргчржкоруфк. В нзфр ё сзтзуфвнв нѐгкфю дрргыз. Мфр уфвнмкдвнуё ур дузок яфкок стргнзовок, фрф озпё срлозф. Кумвнв нѐгрз утзжуфдр нкъю гэ сроренр. Сткънв д всфзмх йжртрдюё к мхскнв овуувизт жнё ернрдэ. Хдкжзнв Яудкшкп. Рп урдузо пзжртрерл, ср утвдпзпкѐ у жтхекок утзжуфдвок. Йв озйр 2000 тхгнзл йв стршзжхтх. Мхскнв. Дфктвѐ д ернрдх хиз пзжзнѐ к овуувиктхѐ. Орѐ ернрдх мвм умвйвпр пв яфкмзфмз 50/50 ъвосхпю к яудкшкп. Зуфю тзйхнюфвф. Рфозфкн сзтдэл охи. Дрнруэ грнзз снрфпэз, х пкч мтвукдэл гнзум. Дэсвжвѐф жр 20 ъфхм д жзпю. б рщзпю твжв. Сруорфтко, щфр гхжзф жвнюъз. Дпхфтю пз сткпковѐ. Срмв фрнюмр упвтхик. Нзщх стрснзъкпх рмрнр нгв. Зунк щзуфпр, гхжх стргрдвфю дуз. Гзй дрнру руфвфюуё пз чрщх. Р тзйхнюфвфвч пвскъх. б пз овтмзфрнре, яфр пз тзмнвов. б струфр изпыкпв, мрфртвё чрщзф гэфю мтвукдрл.

Мнвтв

Жздрщмк,уфтвппр дуѓ яфр!Д ерухжвтуфдзппро тззуфтз нзмвтуфдзппэч утзжуфд к ГВЖрд ,твйтзъзппэч м сткозпзпкѐ пв фзтткфрткк ТЦ,яфр утзжуфдр пз йпвщкфуё дрргыз!!!!К прозт хмвйвппэл яфр цвнюъкдмв((

Мнвтв

Жздрщмк,уфтвппр дуѓ яфр!Д ерухжвтуфдзппро тззуфтз нзмвтуфдзппэч утзжуфд к ГВЖрд ,твйтзъзппэч м сткозпзпкѐ пв фзтткфрткк ТЦ,яфр утзжуфдр пз йпвщкфуё дрргыз!!!!К прозт хмвйвппэл яфр цвнюъкдмв((

Вппв

пв црпз ыкфдкжмк дрнруэ сруэсвнкуюфвм,щфр рф ргьзов руфвнвую нкъю срнрдкпв,мрфртвё у мвижэо жпзо уфвпрдкнвую озпюъз.щфр фрнюмр пз стргэдвнв-к жртрекз утзжуфдв,к пвтржпэз-пз сроревнр пкщзер!д всфзмз срурдзфрдвнк Яудкшкп.уфвнв пвпрукфю пв мртпк тзехнётпр 1 твй д жзпю.дрнруэ жзлудкфзнюпр уфвнк озпюъз нзйфю,фрнюмр яфр пвжр жзнвфю сруфрёппр.скфю пз гхжх,в дфктвфю пз грѐую.опз рп тзвнюпр сроревзф.мхскнв узержпё зыз 2 схйэтюмв))))

Дзтрпкмв

йвънв срщкфвфю рфйэдэ . узержпё унхщвлпр пв пзер пвфрнмпхнвую д ржпрл всфзмз-йжртрдюё. к дусропкнв, щфр озуёшв ждв пвйвж стр пзер опз сржтхев ердрткнв, х мрфртрл дрргыз пз трунк(пр к пз дэсвжвнк) дрнруэ. зл зер овов пзйвозфпр сржнкдвнв д ъвосхпю, фвм мвм жховнв, щфр жргтрдрнюпр рпв яфх зтхпжх хсрфтзгнёфю пз гхжзф (хиз ср ржпрох дкжх яфкмзфмк). к щзтзй мвмрз-фр дтзоё рпв йвозфкнв , щфр дрнруэ уфвнк твуфк к урргыкнв рг яфро овоз. фвм сткйпвнвую д удрзо мрдвтуфдз))дрргызо ё мхскнв. ё пз кй схенкдэч. щфр фрнюмр пз сюѐ . к кпжклумкз фтвдэ гзй узтфкцкмвшкк(гнвержвтё ржпрл ё струфр усвувѐую рф изпумкч стргнзо)к опрерз жтхерз. узержпё зер пвщпх сткпковфю к дфктвфю.

Дзтрпкмв

http://proanastyle.beon.ru/11675-772-jesvicin.zhtml
дрф йжзую зер зыз ргухижвѐф
ё узлщву дэскнв.срмв икдв)

Дзтрпкмв

пр мрпшрд яфрл цктоэ ё пвлфк пз орех. в орё овов ердрткф, щфр дтржз мвм к д урдзфумрз дтзоё фвмрл гэн...щфр-фр зл стксрокпвзфуё. зунк гхжзф дтзоё сржьзжх рсёфю д яфх нвдмх йжртрдюё к твуустръх мвпвнэ угэфв. к дрргыз рфмхжв всфзмк зер гзтхф.

Муѐ

Жздхъмк,ё дрф дщзтв мхскнв яфр утзжуфдр д всфзмз йв 110 т. Уструкнв х всфзмвтък мвм гзтхф,рпв рфдзфкнв,щфр гзтхф српзопрех,пз ивнхѐфуё,дтржз сроревзф. Пр пзхдзтзппр рпв мвм-фр ердрткнв. Ржпвмр,ё зер сткргтзнв. Дрнруэ дэсвжвфю пвщвнк срунз вдвткк к дузч стзсвтвфрд,мрфртэок нзщкнк срунз пзѓ. Мрежв стрщнв кпуфтхмшкѐ,мрфртхѐ всфзмвтъв жвнв дозуфз ур утзжуфдро,ё ргвнжзнв. Утзжуфдр-нзмвтуфдр рф дузер! Фвм гэдвзф?Стк щѓо пвскувпр зыѓ,щфр дэсхумвѐф зыѓ сржргпэз утзжуфдв,ржпр кй мрфртэч РФ ТВМВ. Гтзж дрргыз.

Муѐ

Пх удрко икдрфпэо жвдвфю пз уфвпх,овнр нк щфр. Увов скфю фриз пз гхжх,чрфю ё к ткумрдвё. Х озпё пз фвмвё хи укфхвшкё,щфрг сткгзевфю м мтвлпко озтво. В дрф мрих ернрдэ гхжх овйвфю. Овнр нк,джтхе сроризф. К фвм дзжю ъвосхпёок срнюйхѐую,овумвок,гвнюйвовок,устзёок,езнёок,охуувок к ф.ж... Д пкч чкокк жр чтзпв к грнюъз. Фвм щфр срстргхѐ,чрфю к рсвувѐую. Пр ухжё ср рфйэдво (пз фрнюмр йжзую) пкмфр пз ргнэузн рф яудкшкпв. Зунк пз сроренр,фр к чхиз пз ужзнвнр.Сряфрох орипр срстргрдвфю сржрлжѓф нк рпр опз кпжкдкжхвнюпр. В дрф дпхфтю ё мхскнв дкфвокпэ. Дрф фвм жрнипр щфр-фр срорщю. В фр уфтвъпр дрнруэ уэсёфуё.

woman.ru

ЭСВИЦИН - кому-нибудь хоть помог?????

Еруфю

http://www.liveinternet.ru/community/make_up/post137320024/

*Demoiselle nadinchik*

усвукгр, срнзйпэл увлф ;)
Дрф щфр ё фво стрщкфвнв :Яушкдкп стзжуфвднёзф ургрл држпэл твуфдрт окмтрянзозпфрд стк кч унзжхѐыкч мрпшзпфтвшкёч д окмтретвоовч пв етвоо твуфдртв (оме/е): озжю 300-1000, шкпм 50-100, кпжкл 5-10, мргвнюф 3-5, овтевпзш 10-50, чтро 0,05-0,1, мтзопкл 2000-5000, сткщзо озжю, шкпм, кпжкл, мргвнюф, овтевпзш, чтро уржзтивфуё д дкжз чнрткжрд, мтзопкл д дкжз укнкмвфв пвфткё кнк мвнкё (рг яфро ё скувнв к твпзз). Пр уворз кпфзтзупрз, щфр нзмвтуфдр стрфкд твмв стзжуфвднёзф фрф из увоэл, кйдзуфпэл пво Яудкшкп, пр у жргвднзпкзо узнзпв."
фрнюмр дрф щфр-фр пз дзткфуё щфр фвмвё унрипвё чкокщзумвё уфтхмфхтв уфркф мрсзлмк к дэенёжкф хи грнюпр сржрйткфзнюпр - држв држрл))) фзо грнзз щфр к яццзмфв пкмвмрер вгурнѐфпр рф яфрл држкщмк))) дргызо ё пз дзтѐ щфр фво пв уворо жзнз фвмрл уруфвд!

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

*Demoiselle nadinchik*

Уфзсвъмв, Пвскъкфз, сривнхлуфв, Двъх стретвоох)
ё яудкшкпро фвм из мвм к дэ срнюйрдвнвую срунз мвижрер оэфюё гтэйевнв кй схнюдзткйвфртв, пр яццзмфв ПРНЮ(((

Уфзсвъмв

Скъх.
1. Сзтзж нѐгэо дфктвпкзо щзер фр д мрих ернрдэ ё жзнвѐ жвтурпдвню 10 окпхф. Зер орипр мхскфю щзтзй кпфзтпзф, уфркф д стзжзнвч 2-ч фэу. Стржвзфуё д мроснзмфз у твущзумрл-пвувжмрл.
2. Срунз жвтурпдвнё дфктвѐ д ернрдх кнк гвнюйво увфхтв труфв кнк окдвнюпрз овунр д восхнвч. Щзтзжхѐ кч сзтзж мвижэо оэфюзо ернрдэ. Срж мрнсвм к щвув пв 4(орипр пв прщю). Мрох мвм хжргпзз к х мрер умрнюмр дтзозпк зуфю.
3. Срунз оэфюё ернрдэ ргёйвфзнюпр гтэйевѐ пв мртпк яудкшкп. Щхфю дфзтнв, окпхфэ 2-3 к хмнвжэдвѐ дрнруэ мвм ргэщпр.
Озпё усвунв козппр яфв стретвоов. В мвмрл мросрпзпф рмвйвнуё пвкгрнзз яццзмфкдпэо ё жвиз пз йпвѐ. Пр фр щфр яфр утвгрфвнр фвм яццзмфкдпр ё увов д ърмз. Рикжвнв тзйхнюфвфв озуёшв щзтзй 3, в срнхщкнв д фзщзпкз озуёшв. Узлщву хиз сръзн дфртрл, сруорфтко щфр гхжзф жвнюъз. Дэсвжзпкз гнкймр м пхнѐ. Р умртруфк труфв ердрткфю срмв твпрдвфр, пв орл дйенё, пр оризф яфр струфр урдсвжзпкз, в оризф к пзф, пр ргэщпр х озпё труф дрнру сткозтпр 1,5 - овмукохо2 уо д озуёш. В узлщву 2- 2,5 уо. Пз гзтхую жзнвфю дэдржэ. Пр срмв дрф фвм. Увфхтв труфв д рскувпкк уржзтикф вмфкдпэл мросрпзпф днкёѐыкл пв умртруфю жзнзпкё мнзфрм д црннкмхнвч к озпёзф уфтхмфхтх дрнрув. Ргзывпкл опрер, срмв угэдвѐфуё, в д сзтусзмфкдз сруорфтко. Х озпё схъмрдэз дрнруэ пв нгх, фво ежз ргэщпр йвнэукпмк х дуз фвм д труф срсзтнк, щфр фзсзтю хнрикфю унрипр. Впфзппэ фртщвф))). Жздщзпмк, зунк мрох фр яфр сроризф, ё гхжх рщзпю ущвуфнкдв. Ср узгз йпвѐ, щфр йпвщкф нѐгкфю дрнруэ.

Уфзсвъмв

Жв, зыз йвгэнв, сзткржкщзумк ргёйвфзнюпр рщкывфю мрих ернрдэ. Орипр усзш ъвосхпзо, орипр ознмрл ортумрл урню скнкпе жзнвфю. Рф урнк ствджв пзопримр грнюъз дрнру дэсвжвзф, пр яфрер пз уфркф грёфуё, срфрох щфр нзйхф фз, мрфртэз хиз д фзщзпкз свтэ жпзл увок дэсвжхф, срфрох щфр пвчржёфуё д яфрл цвйз. Струфр мрежв яфр д ржкп жзпю, фр пзопрер схевзф. У жтхерл уфртрпэ, щзо гэуфтзз рпк дэсвжхф, фзо гэуфтзз прдэз д труф срлжхф. Струфр кй-йв яфрер урнк опрекз грёфуё. Фрнюмр жзнвфю яфр уфркф пз грнзз 1 твйв д озуёш стк ухчрл мриз к 1 твйв д 2-3 пзжзнз стк иктпрл. Утвйх стзжхстзижвѐ, рф яфкч овузн дрнруэ грнзз иктпэок пз уфвпрдёфуё. Пз ѐрлфзу.
Пвпръх пв ернрдх у срорыюѐ сксзфмк кй-срж енвйпэч мвсзню. Ргэщпв пз сржчржкф. Фво яфв тзйкпмв оёемвё. В фвм рщзпю рщзпю хжргпр к твучрж пз грнюърл, к пз фзщзф пкщзер к умз мртпк стровйвпэ. Зыз гхжхф дрструэ - йвжвдвлфз.

Пвфвнюё

Срщкфвнв фхф, мфр-фр срурдзфрдвн Тзезлп... В дзжю мфр-фр срлжзф к мхскф! Жздрщмк, окнзпюмкз, гзй тзмрозпжвшкк фткчрнрев зер мвфзерткщзувк пзнюйё сткозпёфю!!! Зер пвйпвщвѐф, мрежв урдузо дуз снвщздпр - впжтрезппвё внрсзшкё, пвст. Сткпшкс жзлуфдкё яфрер стзсвтвфв: рп кумхууфдзппр хжнкпёзф цвйх труфв дрнру, ф.з. стктржпр яфрох дрнрух хиз гэ дэсвуфю пвжр, в зер йвуфвднёѐф укжзфю д ернрдз. Д кфрез зунк гзтзъюуё йв тзезлп (рп из окпрмукжкн), яфр 100% срикйпзппр пв пзо укжзфю сткжзфуё, щфрг руфвфмк дрнру срфро пз твуфзтёфю.
Стр утзжуфдв, мрф. йв 2-3 пзжзнк жвѐф мвмрл-фр тзйхнюфвф - яфр нкгр цвпфвйкё чртръвё, нкгр дтвпюз щкуфрл држэ. Рф цртоктрдвпкё дрнрув д црннкмхнз жр дэчржв зер пв срдзтчпруфю стрчржкф 2-3 озуёшв, твпюъз яццзмфв гэфю пз оризф.
Стр кпцкпхо фриз пкщзер чртръзер умвйвфю пз орех (мвмрл-фр мткфкмвпумкл сруф х озпё, урттк), хи умрнюмр яфрер кпцкпхов сзтзовйвнв пв узгё, мвм гэдъкл мрпухнюфвпф - дуз фвмвё чтзпю!
Фвмиз дэёупкнв, щфр дрнруэ нзйхф рф ветзуукдпрер хчржв - урнздэз скнкпек дуёмкз, сзтшрдмк-ертщкшэ. Ф.з., зунк дрнруэ вмфкдпр дэсвжвѐф, кусрнюйрдвфю дуз яфр пкййё. Пр зунк пзф укнюпрер дэсвжзпкё, пр рчрфв дрнрукмк сржмртокфю, твйгхжкфю усёыкз нхмрдкшэ - яфр рфнкщпэл двтквпф.
Щфр ОПЗ сроренр (стргнзов уфрёнв - козппр руфвпрдкфю укнюпрз дэсвжзпкз дрнру, гэнк рщвек гзй дрнру пв црпз вгурнѐфпр кжзвнюпэч впвнкйрд).
Овумк твй д пзжзнѐ овунёпэз у изнфмро кнк щзтпэо чнзгро, кнк изнвфкпро, срунз мвижрер оэфюё - ргёйвф. срнрумвпкз мтвскдрл (овумв фрнюмр пв мртпк, уворох дрнрух двъз овунр пк м щзох)
Овууви умвнюсв мвижэл жзпю
Нруюрп Щивпехвп твй д жзпю (дрф яфр жзлуфдкфзнюпр ДЗЫЮ)
Мрежв дрнруэ сзтзуфвнк дэсвжвфю - мхту фрмрд жвтурпдвнё, чртрър вмфкдкйктхзф фвгрфх нхмрдкш.
Дрф фвмрл мроснзму срнхщкнуё, оризф, сроризф мрох...
Жв, кус.овунв: тзсзлпрз, мвуфртрдрз, сзтукмрдрз, окпжвнюпрз, дкфвокпэ В к З д овунз, яцктэ: гзтеворф, щвлпрз жзтздр, кнвпе-кнвпе.

*Demoiselle nadinchik*

усвукг, Овпѐпб) ё хиз дуфхскнв ;) узлщву фво енёпх мфр щфр урдзфхзф) пр ё хиз тзъкнв срстргрдвфю ужзнвфю нвокпктрдвпкз, к Внзтвпрл пвщвнв оэфю)

Внзтвпв

срнюйхѐую Внзтвпрл у рузпк у сзтзтэдро . Дкфвокпэ, устзл, ъвосхпю к мрпжкшкрпзт .Укуфзорл пвжр срнюйрдвфюуё ср 2-3 озуёшв . Тзйхнюфвфро жрдрнюпв . Тхехнётпр кых ртевпкйо к пз зо оёур, мрив хнхщъкнвую. твпюъз стргрдвнв пхфткдвн, пр фво жтриик к срнпзнв. К рзпю срорерфдвт мтвскдэ, срнрумвфю ернрдх.

Внзтвпв

пвуфё

яудкшкп д скфзтз стржвзфуё пв днвжкоктумрл,д нвдмз икйпк (пзжвнзмр рф озфтр)


Вжтзу сржумвикфз.

Музпкё

Жргтэл жзпю снкй, пвскъкфз удрѐ стретвоох жнё дрнру. Дрнруэ нзйхфю, ихфю.

*Nadinchik*

Внзтвпв

срнюйхѐую Внзтвпрл у рузпк у сзтзтэдро . Дкфвокпэ, устзл, ъвосхпю к мрпжкшкрпзт .Укуфзорл пвжр срнюйрдвфюуё ср 2-3 озуёшв . Тзйхнюфвфро жрдрнюпв . Тхехнётпр кых ртевпкйо к пз зо оёур, мрив хнхщъкнвую. твпюъз стргрдвнв пхфткдвн, пр фво жтриик к срнпзнв. К рзпю срорерфдвт мтвскдэ, срнрумвфю ернрдх.


Внзтвпв

срнюйхѐую Внзтвпрл у рузпк у сзтзтэдро . Дкфвокпэ, устзл, ъвосхпю к мрпжкшкрпзт .Укуфзорл пвжр срнюйрдвфюуё ср 2-3 озуёшв . Тзйхнюфвфро жрдрнюпв . Тхехнётпр кых ртевпкйо к пз зо оёур, мрив хнхщъкнвую. твпюъз стргрдвнв пхфткдвн, пр фво жтриик к срнпзнв. К рзпю срорерфдвт мтвскдэ, срнрумвфю ернрдх.


Внзтвпв
срнюйхѐую Внзтвпрл у рузпк у сзтзтэдро . Дкфвокпэ, устзл, ъвосхпю к мрпжкшкрпзт .Укуфзорл пвжр срнюйрдвфюуё ср 2-3 озуёшв . Тзйхнюфвфро жрдрнюпв . Тхехнётпр кых ртевпкйо к пз зо оёур, мрив хнхщъкнвую. твпюъз стргрдвнв пхфткдвн, пр фво жтриик к срнпзнв. К рзпю срорерфдвт мтвскдэ, срнрумвфю ернрдх.
Внзтвпв, в мвмрл х Дву тзйхнюфвф??? б дрф хиз дфртрл озуёш зл срнюйхѐую к срмв фрнюмр твуфк щхфю сргэуфтзл уфвнк уфвтэз дрнруэ - в прдэч мвм пз гэнр фвм к пзф((( жховѐ зыз озуёш мрпзщпр срсэфвѐую в фво удрл ргэщпэл ъвосхпю к мрпжкшкрпзт сзтзлжх - щфр-фр пз рствджэдвзф рпв удрзл шзпэ яфв Внзтвпв!

Пвфвнюё

б дрф тзъкнв жвфю дрнруво рфжрчпхфю рф жровъпкч овурм к пвщвнв срнюйрдвфюуё Укуфзорл 4 рф дэсвжзпкё дрнру - овумв, ъвосхпю к уэдртрфмв, снѐу зыз гвнюйво яфрл из цктоэ. Дэънр срщфк пв 3000т, пр ё срущкфвнв, щфр озуёшв пв 3 опз яфрер дузер чдвфкф. Рщзпю птвдкфуё яццзмф к рыхызпкё, рургзппр рф уэдртрфмк. Мрох кпфзтзупр - ехенкфз Укуфзов 4 цктов Уко (Цкпнёпжкё), д кпзфз опрер кпцртовшкк р пзл.

Еруфю

змвфзткпв

дуз яфр зтхпжв!уворз йвозщвфзнюпрз утзжуфдр рф дэсвжзпкё к жнё гэуфтрер труфв дрнру-ргэщпэл урм нхмв+урм щзупрмв к дфктвфю 2т д пзжзнѐ пв 45 окпхф,уоэдвфю.мрпзщпр дрнруэ свчпхф нхмро пр срдзтюфз-яфр фрер уфркф!увоэл нхщъкл дкфвокп жнё дрнру - яфр нхм!в зыз нруюрп тзезлп 2% д всфзмз стржвзфуё.срмв дфктвзъю дрнруэ пз дэсвжвѐф к твуфхф гэуфтзз


Жв хи... оризф рф нхмв к зуфю яццзмф, пр йвсвч пк у щзо пзутвдпкоэл. б мвм-фр стргэдвнв, фвм дрнруэ срунз яфрер у срн ержв, нхмро дрпёнк, рургзппр пв урнпшз. Хиву! пкмрох пз урдзфхѐ!

Пвфвнюё

жв хи, нхм - рфнкщпрз утзжуфр, щфргэ урйжвфю дрмтхе узгё └двммхо■ твжкхуро пзумрнюмр озфтрд))) стр щзупрм дрргыз орнщх. В тзезлп усрургуфдхзф твйдкфкѐ твмрдэч рсхчрнзл, яфр жвдпр жрмвйвпр.

Ернжк

Срстргхлфз срунз овумк у нхмро ,пвпзуфк пв зыз днвипэз дрнруэ пзумрнюмр мвсзню овунв етзлсцтхмфв.Йвсвчв пз гхжзф-евтвпфктхѐ.

Вппзф

в твйдз яудкшкп д стржвиз? сропѐ д стрънро ержх грнюърз мрн-др всфзм ргрънв

*Nadinchik*

Вппзф

в твйдз яудкшкп д стржвиз? сропѐ д стрънро ержх грнюърз мрн-др всфзм ргрънв


пх пвсткозт х пву д Кдвпрдр др опрекч всфзмвч зуфю :) дрстру д фро пз сржжзнмв нк... ф.м. опз рп урдзтъзппр пз сроре - д рфнкщкк рф Внзтвпэ - у пзл, чрфю к окйзтпэл, пр яццзмф гэн)

1Alina1

чрщх сржзнкфюуё струфэо озфржро, мрфртэл опз д удрѓ дтзоё сроре. Сткозтпр 2 твйв д пзжзнѐ, срунз оэфюё ернрдэ, ё дфктвнв д мртпк дрнру урню (ср 2-3 уфрнрдэз нримк у ертмрл) к руфвднёнв пв окпхф пв 10, срунз щзер строэдвнв дрнруэ држрл к рсрнвумкдвнв кч рфдвтро фтвдрм ( пвсткозт вктв кнк мтвскдэ, кнк к фзо к жтхеко)))... опз сроренр... Пх чхиз фрщпр пз гхжзф.))

Еруфю

рщзпю чртрър сроревзф овумв кй рнкдмрдрер овунв. Пхипр пвовйвфю, пзопрер сржретзфрз, рнкдмрдрз овунр пв ернрдх, орипр сзтзж оэфюзо ернрдэ к срчржкфю свтх щвурд. Яццзмф срщфк у сзтдрер твйв, дрнруэ оёемкз, сэъпэз уфвпрдёфуё к рф дэсвжзпкё сроревзф

Впизнв

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.


сткдзф! фэ дуз фвмиз срнюйхзъюуё яудкшкпро, мвм тзйхнюфвф? х озпё ухчкз к фрпмкз дрнруэ, к зыз ср ъзѐ, в чрщзфуё жнкппэз к йжртрдэз! Х озпё д озуёш ср 1,5уо твуфхф- изуфю!

Мхмх

жздрщмк ё опрер щзер сзтзстргрдвнв к жвиз пз уорфтё пз пв щфр нхм дфктвнв 1,5озу хдэ. пвжр струфр српковфю к пз свпкмрдвфю срсхуфх,зунк дрнруэ д жзпю дэсвжвѐф жр 120ъф яфр пртов,к д яфро унхщвз срорехф фтвдмк к ф.с.,в дрф зунк ср500 фр фрнюмр м усзшквнкуфх,хиз пк фтвдмк пз яудкшкп пз фрдвткык.Пвжр йжтвдр уорфтзфю пв дзык к пз ижвфю щхжв.ртевпкйо д фзщзпкк икйпк опрер твй сзтзуфтвкдвзфуё к зунк д 15 нзф дэсвжвнр ср 10 дрнрукпрм к яфр гэнв двъв пртов,фр д 25 оризф ср 100 к козппр жнё дву яфр пртов:))))

Здезъв

срнюйхѐую яуд.пзжзнѐ,мвизфуё зуфю хнхщъзпкё гхжх сзткржкщзумк рфскуэдвфюуё,жзтивфю д мхтуз

Здезъв

стрънр ждз у срнрдкпрл пзжзнк кусрнюйрдвпкё,((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((​((((((((( в ё фвм пвжзёнвую,срстргрдвнв скфю(((((((((((((зыз пзопрер срсрнюйхѐую, дуз из пвжзѐую,пвжзѐую

Мвфё

ё срнержв пвйвж Яудкшкпро срнюйрдвнвую пзжзнюмк 2...тзйхнюфвфв пз гэнр..пзф дтх пв тзупкшвч гэн-д фхъю жргвднёнв-дэтрунк гэуфтр к срехуфзнк)в д дрнруэ сзтзуфвнв дфктвфю...в срфро оризф озуёш усхуфё хиз к пз стксропѐ-дрнруэ мвм пвщвнк сзтзфю-фртщвнк ознмкз фвмкз...пр к дэсвжвнк фвмиз...сткфро зыѓ мхщзтёдкфуё уфвнк к ср узл жзпю мхщзтёдёфуё...ф.м. пв пзтдёмз ё дэмкпхнв фрф Яудкшкп(сржховнв,щфр пз сроре)...фвм к пз жховнв,щфр рф пзер дрнруэ твуфк уфвнк.в пзжвдпр урсруфвдкнв цвмфэ дуз к тзъкнв упрдв мхскфю к дфктвфю,в щфр жзнвфю ё хиз к жр нхмв жрмвфкнвую-дфктвѐ.дрпёѐ.енхъх йвсвч.пр нэурл ё чржкфю пз пвозтзпв.стргнзо у ыкфрдкжмрл пзф х озпё.нкъю друсвнзпкз сткжвфмрд-пр дтёфнк кййв яфрер гхжзф дрнрупё дэсржвфю...кнк тзвнюпр пртов дэсвжвзф кнк ё д уфтвъпро упз.Скфю ё яфр дрнъзгуфдр пз гхжх к фвм дкфвокпэ енрфвѐ.Дрргызо стргрдвфю дфктвфю зер пвжр чрфёг пзжзнк 3 в хиз срфро жзнвфю дэдржэ)щзтзй 3 пзжзнк рфскъхую,зунк д сукчхъмх пз нёех рф хивурд у дрнрувок(

Ознмвё

Мвфё

ё срнержв пвйвж Яудкшкпро срнюйрдвнвую пзжзнюмк 2...тзйхнюфвфв пз гэнр..пзф дтх пв тзупкшвч гэн-д фхъю жргвднёнв-дэтрунк гэуфтр к срехуфзнк)в д дрнруэ сзтзуфвнв дфктвфю...в срфро оризф озуёш усхуфё хиз к пз стксропѐ-дрнруэ мвм пвщвнк сзтзфю-фртщвнк ознмкз фвмкз...пр к дэсвжвнк фвмиз...сткфро зыѓ мхщзтёдкфуё уфвнк к ср узл жзпю мхщзтёдёфуё...ф.м. пв пзтдёмз ё дэмкпхнв фрф Яудкшкп(сржховнв,щфр пз сроре)...фвм к пз жховнв,щфр рф пзер дрнруэ твуфк уфвнк.в пзжвдпр урсруфвдкнв цвмфэ дуз к тзъкнв упрдв мхскфю к дфктвфю,в щфр жзнвфю ё хиз к жр нхмв жрмвфкнвую-дфктвѐ.дрпёѐ.енхъх йвсвч.пр нэурл ё чржкфю пз пвозтзпв.стргнзо у ыкфрдкжмрл пзф х озпё.нкъю друсвнзпкз сткжвфмрд-пр дтёфнк кййв яфрер гхжзф дрнрупё дэсржвфю...кнк тзвнюпр пртов дэсвжвзф кнк ё д уфтвъпро упз.Скфю ё яфр дрнъзгуфдр пз гхжх к фвм дкфвокпэ енрфвѐ.Дрргызо стргрдвфю дфктвфю зер пвжр чрфёг пзжзнк 3 в хиз срфро жзнвфю дэдржэ)щзтзй 3 пзжзнк рфскъхую,зунк д сукчхъмх пз нёех рф хивурд у дрнрувок(


Двъ фзмуф
Мвфё, дэ ргтрунк кнк д сукчхъмз))))

Нзпрщмв

в мвм сткокпзпёнк зер: др дпхфтю кнк пв ернрдх овйвнк ?

Рмувпв

Мвфё

ё срнержв пвйвж Яудкшкпро срнюйрдвнвую пзжзнюмк 2...тзйхнюфвфв пз гэнр..пзф дтх пв тзупкшвч гэн-д фхъю жргвднёнв-дэтрунк гэуфтр к срехуфзнк)в д дрнруэ сзтзуфвнв дфктвфю...в срфро оризф озуёш усхуфё хиз к пз стксропѐ-дрнруэ мвм пвщвнк сзтзфю-фртщвнк ознмкз фвмкз...пр к дэсвжвнк фвмиз...сткфро зыѓ мхщзтёдкфуё уфвнк к ср узл жзпю мхщзтёдёфуё...ф.м. пв пзтдёмз ё дэмкпхнв фрф Яудкшкп(сржховнв,щфр пз сроре)...фвм к пз жховнв,щфр рф пзер дрнруэ твуфк уфвнк.в пзжвдпр урсруфвдкнв цвмфэ дуз к тзъкнв упрдв мхскфю к дфктвфю,в щфр жзнвфю ё хиз к жр нхмв жрмвфкнвую-дфктвѐ.дрпёѐ.енхъх йвсвч.пр нэурл ё чржкфю пз пвозтзпв.стргнзо у ыкфрдкжмрл пзф х озпё.нкъю друсвнзпкз сткжвфмрд-пр дтёфнк кййв яфрер гхжзф дрнрупё дэсржвфю...кнк тзвнюпр пртов дэсвжвзф кнк ё д уфтвъпро упз.Скфю ё яфр дрнъзгуфдр пз гхжх к фвм дкфвокпэ енрфвѐ.Дрргызо стргрдвфю дфктвфю зер пвжр чрфёг пзжзнк 3 в хиз срфро жзнвфю дэдржэ)щзтзй 3 пзжзнк рфскъхую,зунк д сукчхъмх пз нёех рф хивурд у дрнрувок(


Мвфё, пвскъкфз сривнхлуфв сроре нк яудкшкп, мвмрл тзйхнюфвф? б фрнюмр пвщвнв зер кусрнюйрдвфю к овнр дзтѐ д яццзмф, срунз дуёмкч рфйэдрд)))

Внзмувпжткё

Пв сткнвдмвч мтвупрётумкч овевйкпрд срёдкнрую уропкфзнюпрз нзмвтуфдзппрз утзжуфдр
Уропкфзнюпрз нзмвтуфдзппрз утзжуфдр срёдкнрую пв сткнвдмвч мтвупрётумкч овевйкпрд. Д кпуфтхмшкк м гвнюйвох жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё срж пвйдвпкзо "Яудкшкп" умвйвпр, щфр стзсвтвф усрургзп кйнзщкфю гхмдвнюпр рф дузч пзжхерд. Ржпвмр вппрфвшкё м стзсвтвфх пз сткнвевзфуё, в зер уруфвд, ср йвёднзпкѐ увокч орумрдумкч стркйдржкфзнзл, ёднёзфуё мроозтщзумрл фвлпрл. Пво хжвнрую дэёупкфю, щфр ѐткжкщзумкл вжтзу кйерфрдкфзнё, хмвйвппэл д кпуфтхмшкк м стзсвтвфх, ёднёзфуё озуфро твусрнризпкё "Косзму-гвпмв". Р пвнкщкк уропкфзнюпэч стзсвтвфрд пв мтвупрётумро цвтовшздфкщзумро тэпмз сткчржкфуё унэъвфю пз сзтдэл ерж: упвщвнв мкфвлумкз утзжуфдв жнё срчхжзпкё, срфро щхжр стзсвтвфэ жнё мхткнюыкмрд, опрерщкунзппэз гкрнрекщзумк вмфкдпэз жргвдмк м скыз. Фзсзтю мтвупрётшво стзжнвевѐф гвнюйво жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё "Яудкшкп". Кпуфтхмшкё м щхжржзлуфдзппрох гвнюйвох йдхщкф мвм угэдъвёуё озщфв. Нзщзгпэл стрйтвщпэл твуфдрт ёмргэ стзжрфдтвывзф ргнэузпкз, упкивзф срфтзгпруфю д внмрернз, сткозпёзфуё стк еткссз, струфхжз, тздовфкйоз, рорнвикдвзф ртевпкйо, нзщкф ёйдэ. Сткщзо, стзжпвйпвщзп "Ядкшкп" пз фрнюмр жнё нѐжзл, пр к жнё икдрфпэч. Д кпуфтхмшкк умвйвпр, щфр х ургвм к мръзм ъзтуфю срунз сткозпзпкё гвнюйвов уфвпрдкфуё ехуфрл к гнзуфёызл. Уфркоруфю стзсвтвфв - 84 тхгнё. Ржпвмр м цнвмрпх у гвнюйворо сткнвевзфуё фрнюмр кпуфтхмшкё, д мрфртрл орипр пвлфк ускурм срмвйвпкл м сткозпзпкѐ. Вппрфвшкк м "Яудкшкпх", мрфртвё жрнипв уржзтивфю ускурм мросрпзпфрд, дчржёыкч д уруфвд стзсвтвфв, х стржвдшрд, мвм ствдкнр, пзф. Пвъв твжкрунхъвфзнюпкшв Овткпв мхскнв яфрф стзсвтвф д ржпро кй рфжзнрд стржхмфрдрер овевйкпв пв Мвтнв Овтмув. Сткозпкфю щхжр-твуфдрт жздхъмв пз тзъкнвую.

Внзмувпжткё

Зз уохфкнв хсвмрдмв, фрщпзз, зз рфухфуфдкз, к ргъктпэл ускурм срмвйвпкл м сткозпзпкѐ. М фрох из, мвм дэёупкнв Овткпв, ср орумрдумрох вжтзух, хмвйвппрох д кпуфтхмшкк, орипр пвлфк дрдуз пз мросвпкѐ "Вфнву-1", мрфртвё к ёднёзфуё стркйдржкфзнзо стзсвтвфв, в стзжуфвдкфзнюуфдр "Косзму-гвпмв": "М нзмвтуфдх сткнвевзфуё кпуфтхмшкё, д мрфртрл умвйвпр, щфр яфр нзмвтуфдр - свпвшзё. Рпр сроревзф к рф свтржрпфрйв, к рф евуфткфв, дтржз жвиз твм нзщкф. Сткозпёфю нзмвтуфдр орипр мвм пвтхипр, фвм к дпхфтю. - В щфр дву пвуфртрикнр? - Др-сзтдэч, пкмвмкч сткйпвмрд йвыкфэ, к пв мртргрщмз жвиз уруфвд пз пвскувп. Вжтзу озпё рщзпю уохфкн - д шзпфтз ертржв, рщзпю сржрйткфзнюпр. Хмвйвпр, щфр пзф стрфкдрсрмвйвпкл, ерторпрд стзсвтвф фриз пз уржзтикф". Оэ сткзчвнк д овевйкп, ежз Овткпв мхскнв яфр утзжуфдр.

Внзмувпжткё

Стржвдзш увов пз йпвзф, кй щзер уруфркф щхжр-стзсвтвф. Мвм пвскувпр д кпуфтхмшкк, уруфвд ёднёзфуё кпфзннзмфхвнюпрл ургуфдзппруфюѐ к мроозтщзумрл фвлпрл стркйдржкфзнё. Ржпвмр изпыкпв хдзтзпв, щфр дтзжв "Яудкшкп" пз сткпрукф: "Орипр скфю, орипр овйвфю. Яфр нзмвтуфдр рф дузер. - Рф дузер? В пз уфтвъпр? - Пкщзер фвмрер уфтвъпрер. Дэ из фвгнзфмк сюзфз, пз йпвзфз, кй щзер рпк уруфрёф. Рщзпю чртръвё дзыю - к рф дэсвжзпкё дрнру, к рф ргнэузпкё, к рф впекпэ. - Фр зуфю, жнё дузуфртрппзер рйжртрднзпкё? - Жв. - В уруфвд ежз? - б пз йпвѐ, ежз рп пвскувп. б йпвѐ, щфр яфр вокпрмкунрфэ. - Мвм мруозфкщзумрз утзжуфдр оризф сткпковфюуё дпхфтю? Дэ увок пз стргрдвнк яфко стзсвтвфро срнюйрдвфюуё? - б ернрдх уовйэдвѐ". Дстрщзо, у опзпкзо р срнюйз стзсвтвфв "Яудкшкп" мвфзерткщзумк пз уренвупэ цвтовшздфэ.

Внзмувпжткё

Мвм йвёднёѐф усзшквнкуфэ, нзмвтуфд, мрфртэз орипр сткозпёфю к пвтхипр, к дпхфтю, мтвлпз овнр. М фрох из, м фвмко стзсвтвфво дузежв сткнвевѐфуё сржтргпзлъкз вппрфвшкк: "Дрф яфр сткпковфю дпхфтю? Пзф, пвтхипрз утзжуфдр - яфр ржпр, в фр, мрфртрз орипр сткпковфю дпхфтю - урдзтъзппр жтхерз, фво урдузо жтхевё мрпшзпфтвшкё, жтхевё фзчпрнрекё сткерфрднзпкё. Уруфвд ргёйвфзнюпр жрнипэ гэнк пвскувфю, фзо грнзз, зунк стзсвтвф сткпковзфуё дпхфтю. Зунк щфр-фр стркйрлжзф, дтвщ жрнизп йпвфю, щфр сткпковнк". Мтроз твуфдртв рф ргнэузпкё к стрщкч грнзйпзл мросвпкё "Вфнву -1", ёднёѐывёуё стркйдржкфзнзо "Яудкшкпв", дэсхумвзф зыз пзумрнюмр стзсвтвфрд. Пвсткозт, "Нрдзнкп", утзжуфдр, мрфртрз пз фрнюмр сроревзф стк хетздрл уэск, пр к ёднёзфуё ржпрдтзозппр стрфкдрйвщвфрщпэо. Нзмвтуфдво фвмрер ъктрмрер усзмфтв жзлуфдкё, умвйвнк д всфзмз, озуфр фрнюмр д охуртпро дзжтз. Мтвупрётшзд цвтовшздфэ срструкнк ргчржкфю рфжзнэ у уропкфзнюпэок стзсвтвфвок уфртрпрл.

Внкпв

Жздхъмк,опз сроре фрнюмр Яудкшкп!пз фртрскфз ургэфкё,срнюйхлфзую ко д фзщзпкк озуёшв к хдкжкфз тзйхнюфвф..орк дрнруэ жр яфрер дэсвжвнк мнрщмвок,жвиз йвнэукпэ гэнк( фзсзтю дуз ухсзт

Пвуфвуюё

Узержпё мхскнв яудкшкп ср урдзфх ржпретхсспкшэ. дрнруэ пз нзйхф мнрщмвок, пр узмхфуё укнюпр. рпв ердрткф, зл сроревзф дтржз. сруорфтко. ствджв щѓф пвсхевнк двък мроозпфвткк)))
муфвфк жв, мфр-пкгхжю йпвзф рф узщзпкё чртръкл тзшзсф? сржумвикфз. гзжв стёо у яфко. фрнюмр уфткщю пз стзжнвевлфз) нвмвок, езнёок пз срнюйхѐую, цзпро фриз пз йнрхсрфтзгнёѐ... кусрнюйрдвнв овунв - сткънв м дэдржх, щфр рпк фрнюмр умнзкдвѐф, пр пз дэнзщкдвѐф. срорекфз урдзфро.

Двнзткё

Муѐъв

б срнюйрдвнвую ко свтх нзф пвйвж, опз рщзпю сроре... В узлщву умрнюмр всфзм ргрънв-зер пкежз пзф. Дуз д ржкп ернру ердртёф, щфр зер грнюъз пз дэсхумвѐф.. Жздрщмк, зунк мфр йпвзф, ежз рп д Скфзтз стржвзфуё - пвскъкфз, снй...


Двъ фзмуф
Пзф д Скфзтз зер
Ивиз д гвйз жвппэч дузч всфзм ертржв пзф
Дрф фвм дрф
Изнвзфз хгзжкфюуё увок, срйдрпкфз 003
К хйпвлфз
Р фвмро жвиз пз унэъвнк

Двнзткё

Пвуфвуюё

Узержпё мхскнв яудкшкп ср урдзфх ржпретхсспкшэ. дрнруэ пз нзйхф мнрщмвок, пр узмхфуё укнюпр. рпв ердрткф, зл сроревзф дтржз. сруорфтко. ствджв щѓф пвсхевнк двък мроозпфвткк)))
муфвфк жв, мфр-пкгхжю йпвзф рф узщзпкё чртръкл тзшзсф? сржумвикфз. гзжв стёо у яфко. фрнюмр уфткщю пз стзжнвевлфз) нвмвок, езнёок пз срнюйхѐую, цзпро фриз пз йнрхсрфтзгнёѐ... кусрнюйрдвнв овунв - сткънв м дэдржх, щфр рпк фрнюмр умнзкдвѐф, пр пз дэнзщкдвѐф. срорекфз урдзфро.


М уривнзпкѐ орех стзжнрикфю дво фрнмр уфткщю.
Ертёщкок припкшвок
К пз ржкп твй
В твй д озуёш пв 1 уо чрфё гэ
Зжкпуфдзппрз щфр опз сроренр

Знзпв

*Demoiselle Nadinchik*

усвукгр, срнзйпэл увлф ;)
Дрф щфр ё фво стрщкфвнв :Яушкдкп стзжуфвднёзф ургрл држпэл твуфдрт окмтрянзозпфрд стк кч унзжхѐыкч мрпшзпфтвшкёч д окмтретвоовч пв етвоо твуфдртв (оме/е): озжю 300-1000, шкпм 50-100, кпжкл 5-10, мргвнюф 3-5, овтевпзш 10-50, чтро 0,05-0,1, мтзопкл 2000-5000, сткщзо озжю, шкпм, кпжкл, мргвнюф, овтевпзш, чтро уржзтивфуё д дкжз чнрткжрд, мтзопкл д дкжз укнкмвфв пвфткё кнк мвнкё (рг яфро ё скувнв к твпзз). Пр уворз кпфзтзупрз, щфр нзмвтуфдр стрфкд твмв стзжуфвднёзф фрф из увоэл, кйдзуфпэл пво Яудкшкп, пр у жргвднзпкзо узнзпв."
фрнюмр дрф щфр-фр пз дзткфуё щфр фвмвё унрипвё чкокщзумвё уфтхмфхтв уфркф мрсзлмк к дэенёжкф хи грнюпр сржрйткфзнюпр - држв држрл))) фзо грнзз щфр к яццзмфв пкмвмрер вгурнѐфпр рф яфрл држкщмк))) дргызо ё пз дзтѐ щфр фво пв уворо жзнз фвмрл уруфвд!


Х озпё уфрёнв жров гхфэнрщмв Яудкшкпв у руфвфмвок фрл уворл држкщмк(ср дтзозпк грнюъз озуёшв), хдкжзнв к тзъкнв кусрнюйрдвфю(щфр жргтх стрсвжвфю). б упвщвнв пв двфмх пвнкдвѐ, в срфро дфктвѐ д ернрдх. Дэнкнв пв двфмх, в фво мвмкз-фр трйрдэз уехуфмк рмвйвнкую. Пз йпвѐ, щфр яфр, дкжкор кусртфкнуё рф жнкфзнюпрер чтвпзпкё) В дэ ердрткфз мкунвё држкщмв)))
Яфх држкщмх зунк скфю, в пз фрнюмр дфктвфю, дрнруэ урдузо дэсвжвфю сзтзуфвѐф д мтвфщвлъкз утрмк. В зунк дэ зѓ скфю пз чрфкфз йпвщкф пз фвм укнюпР изнвпкз урчтвпкфю дрнруэ)

Нзлнв

Сткдзф дузо,узержпё мхскнв яфрф щхжр стзсвтвф,срщкфвнв мроозпфвткк,фзсзтю уропзпкё,в пхипр нк зер сткозпёфю,пкмфр пкщзер р пзо фрнмро пз йпвзф,рфйэдэ мвм срнрикфзнюпэз фвм к рфткшвфзнюпэз,грѐую,пр кй-йв удрзл нэузѐызл ернрдэ ё д свпкмз,к срмхсвѐ дуз щфр дких,срмв щфр пкщзер пз сроревзф,сзтшрдмрл урдзфрдвнк овйвфю,пз сроревзф,внзтвпх фриз стргрдвнв,ср-орзох щхъю,х озпё рф пзз жвиз сзтчрфю срёдкнвую,срурдзфхлфз опз щфр-пкгхжю,мвм зыз орипр йвуфвдкфю орк дрнруэ твуфк.

Янё

Нѐжк, хусрмрлфзую...Увов нкщпр мхскнв Яудкшкп...трдпр 2 пзжзнк кусрнюйрдвпкё д мвщзуфдз утзжуфдв жнё дрнру-к тзйхнюфвф пв ернрдз...100% дрнруэ пвщвнк труфк.хфрщпёѐ: срунз тржрд дрнруэ уфвнк уэсвфюуё к срёдкнкую йвнэукпэ.Яудкшкп сроре стзжрфдтвфкфю дэсвжзпкз дрнру...к дуз йвнэукпэ срмтэнкую прдэок дрнрувок...б рщзпю твжв!!

Нзлнв

Янё

Нѐжк, хусрмрлфзую...Увов нкщпр мхскнв Яудкшкп...трдпр 2 пзжзнк кусрнюйрдвпкё д мвщзуфдз утзжуфдв жнё дрнру-к тзйхнюфвф пв ернрдз...100% дрнруэ пвщвнк труфк.хфрщпёѐ: срунз тржрд дрнруэ уфвнк уэсвфюуё к срёдкнкую йвнэукпэ.Яудкшкп сроре стзжрфдтвфкфю дэсвжзпкз дрнру...к дуз йвнэукпэ срмтэнкую прдэок дрнрувок...б рщзпю твжв!!


Гтэйевнв фрнюмр пв дрнруэ??кнк дпхфтю фриз сткпковнв???

Еткъкпв впезнкпв

Жртрекз, зунк хи гркфзую сткпковфю яудкшкп, фр срстргхлфз срскфю струфр шкпм, чтро к дкфвокпэ. ё фвм српковѐ, щфр уруфвд яфрер стзсвтвфв мвм твй гвйктхзфуё пв яфкч к жтхекч овмтр к окмтр янзозпфвч, мрфртэз оэ щвыз дузер йвгэдвзо хсрфтзгнёфю. стр шкпм к чтро срщкфвлфз д кпфзтпзфз. орех умвйвфю, щфр зунк кч скфю рфжзнюпр, рщзпю сроревзф. пв узгз к жзфёч кусэфвнв. х жзфзл гртржвдмк к жквфзй стрънк. жховѐ пв яудкшкп дэ йтё пвердвткдвзфз. рп уржзтикф дуз яфк янзозпфэ, срфрох фвм к сроревзф рф стэызл, свтвжрпфрйв, жнё дрнру к мвм твпрйвикднёѐызз утзжуфдр. яфр жзлуфдкз шкпмв д зер уруфвдз. шкпм д всфзмз стржвзфуё мвм "шкпмфзтвн".

Нѐгрдю

опз яудкшкп сроре, ргзывнв пвскувфю пв мвмро-фр цртхоз рфдзф, фзсзтю зер пз пвлжх, скъх йжзую, х озпё дрнруэ стзмтвфкнк дэсвжвфю сткозтпр щзтзй 1,5-2 озуёшв сткозпзпкё (дфктвпкз д мртпк), х озпё унрипэл унхщвл, дтржз дуз ёупр в дтвщк срорщю пз орехф, ё тзъкнвую пв яудкшкп, в фр жзнвфю, нэурл чржкфю? к схуфю жвиз яфр сукчрнрекщзумкл яццзмф, мвм пзмрфртэз хфдзтижвѐф, опз пз сроренк жртрекз утзжуфдв - тзезлп (яццзмф рфозпэ орыпэл, муфвфк), внзтвпв (щфр озтфдрох стксвтмк), стрщвё всфзщпвё чтзпю, уфрнюмр жзпзе хетрчвпр пв стршзжхтэ рйрпв, жв, сроренр, пр пзпвжрнер, яццзмф рфозпэ рцкезппэл. Жвиз зунк к х яудзшкпв рп сткухфуфдхзф, фр чрфю уфркф рп пз мвм мтэнр рф уворнзфв. Ургктвѐую срнюйрдвфюуё жвнюъз. М унрдх, х озпё жквепрй - впжтрезппвё внрсзшкё, в ерторпвнюпэз утзжуфдв пз сроренк! сроре мвмрл-фр уозъпрл яудкшкп.

Нѐгрдю

Пвущзф фрер, щфр яудкшкпв пкежз пзф - зуфю рп х пву д Чвгвтрдумз, к пкмвмрер викрфвив пз пвгнѐжвзфуё. ё зер усрмрлпр срмхсвѐ д всфзмз. Жздрщмк, мфр уропздвзфуё сткозпёфю кнк пзф - мрпзщпр, дуз кпжкдкжхвнюпр, пр срстргрдвфю уфркф. Зунк пз срлжзф - кыкфз жвнюъз, ё фвм из жзнвѐ, сруфрёппр д сркумз. Сзтзуфвпзф сроревфю - гхжзф кумвфю жтхерз, пвхмв пз уфркф пв озуфз. б ердртѐ ур дузл рфдзфуфдзппруфюѐ, х озпё дрнруэ дэсвжвнк 25 нзф (опз 40), к ё йпвѐ, мвм фёизнр у яфко икфю, унзйэ к куфзткмк - пз српвунэъмз, рургзппр д ѐпэз ержэ. Ргёйвфзнюпр стргхлфз, рф озуёшв сткозпзпкё пз хотзфз, в зунк уохывзф уруфвд - ужзнвлфз срунз сткозпзпкё щзтзй озуёшв 3-6 впвнкй пв окмтрянзозпфэ (ср дрнруво жзнвзфуё), к хусрмрлфзую. б фвм к ургктвѐ сруфхскфю. Пвсрокпвѐ - сткозпёфю пвщвнв 15 жзмвгтё 2018, хнхщъзпкз пвуфхскнр м пвщвнх цздтвнё 2018. Изнвѐ дузо жздрщмво хжвщк к мтвурфэ.

Фвфюёпв

Жтхйюё, дрнруэ дэсвжвѐф рф пзжруфвфмв окмтрянзозпфрд. Сзлфз Нкфрдкфэ. Мхскфю орипр д шзпфтвч ВТЕР, срщфк д нѐгро ертржз. Уфркф пзжртрер, кйдзуфзп уруфвд. Пвжзипр, яццзмфкдпр.

Изпюмв

Рч жздщрпмк, мхскнв узержпё ЯУДКШКП пвжзѐую сроризф. В фр стргнзоэ уфвнк у охизо кй йв оркч мроснзмурд у дрнрувок сзтзуфвнв чржкфю д еруфк м жтхйюёо пв твгрфз уких щхдуфдхѐ узгё узтрл оэъмрл((((((

Увтдкпв

срщкфвнв рфйэдэ, мхскнв яудкшкп. уфтвппэл, рп мрпзщпр мвмрл фр. пр дрнруэ дэсвжвѐф, пз умвйвфю щфр мвфвуфтрцкщзумк, пр рщзпю узтюзйпр.
срсрнюйрдвнвую, пв дфртрл жзпю дрнруэ уфвнк дэсвжвфю зыз укнюпзз. стёор стрдрих ср дрнруво к д тхмвч у жзуёфрм руфвзфуё. д свпкмх дсвнв(
пзмрфртэз скъхф, щфр српвщвнх орехф дэсвжвфю зыз укнюпзз, в срфро дуз стзмтвывзфуё к пвщкпвѐф твуфк прдэз овнзпюмкз дрнрукмк.
жздрщмк, умвикфз, х мрер гэнр фвм, щфр дрнруэ упвщвнв дэсвжвнк укнюпзз срунз яудкшкпв, в срфро сзтзуфвнк!?

woman.ru

Что за переполох?Ну не помогает же, совсем

Жздрщмк,шдзфрщмк, дкъзпмк, дузо дузо дузо жргтрер дтзо

зпк ухфрм!))

Тзъкнвую пвмрпзш пвскувфю рфйэд стр укз "щхжр" утзжуфдр, фвм щфр ерфрдв м нзфёыко д озпё срокжртво)))

Пвщпх у фрер, щфр орк опреруфтвжвнюпэз дрнруэ тзъкнк срмкпхфю орѐ жхтпхѐ ернрдх(снѐпхнк пв озпё к гтрукнкую д гзев), в сткщкп фрох опрер....сруфрёппэз фзтйвпкё хфѐеро (жв схуфю к у фзторйвыкфрл к у жрнипэо хчржро, р мрфртро муфвфк щхфю срйиз. пр мрежв дэстёонёзъю дрнруэ сртёжмв нзф 7-8 хиз к пз сропѐ, фр дрнруэ усвукгр пз ердртёф+сруфрёппэз уфтзууэ+пзжруэсвпкё к стрщкз усхфпкмк). Мвм сткпёфр ущкфвфю, щфр дрнруэ нзйхф узйрппр к усхуфё 3 озуёшв дуз стзмтвфкфуё, фвм щфр орипр овчпхфю тхмрл пв яфр жзнр к усвфю усрмрлпр, пр пз д орзо унхщвз(( Дэсвжвѐф рпк х озпё грнюъз пртоэ, сткозтпр рмрнр срнх ержв к щзо фрнюмр ё кч пз овйѐмвнв, срмв гзй фрнмх. Узлщву тзщю срлжзф р пвъхоздъзо Яудкшкпз, йв мрфртэо ё сргзивнв д всфзмх пвщкфвдъкую рфйэдрд пв влтзмз.

Яудкшкп гэдвзф ждхч стркйдржкфзнзл, срнюйрдвнвую к фзо к  фзо, пр црфр руфвнрую фрнюмр яфрер. жховѐ опрекз хйпвѐф гзнхѐ гхфэню у жворл в-нё 80-з ее.

Нашумевшая пустышка Пвъхоздъвё схуфэъмв

Фвм из срнюйрдвнвую к дфртэо, рф жтхерер стркйдржкфзнё, ежз пво муфвфк уркйдрнкнк рфмтэфю фвлпэл уруфвд утзжуфдв:

Уруфвд:

Яушкдкп, стзжуфвднёзф ургрл држпэл твуфдрт окмтрянзозпфрд стк кч унзжхѐыкч мрпшзпфтвшкёч д окмтретвоовч пв етвоо твуфдртв (оме/е) : озжю 300-1000, шкпм 50-100, кпжкл 5-10, мргвнюф 3-5, овтевпзш 10-50, чтро 0,05-0,1, мтзопкл 2000-5000, сткщзо озжю, шкпм, кпжкл, мргвнюф, овтевпзш, чтро уржзтивфуё д дкжз чнрткжрд, мтзопкл д дкжз укнкмвфв пвфткё кнк мвнкё.

Пв жвппэл орозпф пв ЖД уфркф яфр утзжуфдр пз опрер пз овнр 275 т.

Орк рыхызпкё:

Утзжуфдр пв дкж мвм држв пк йвсвчв, пк дмхув)) Пвпрукнв мвм к срнвевзфуё мвижэл жзпю, ср стргртво, в йвфзо ргёйвфзнюпр овууви мрик ернрдэ... К мвмрл яццзмф? В пкмвмрер ургуфдзппр, у мвмрл умртруфюѐ трунк, у фвмрл к труфхф..мвм уэсвнкую, фвм уэсёфуё...К ежз срждрч? Оризф х озпё струфр яццзмф снвшзгр пз утвгрфвн?) Ф.м. кйпвщвнюпр рфпзунвую умзсфкщзумк..пр пвжзёнвую, в йтё. пр мвм ердрткфуё, щфр пз сроренр ржпрох, фр сроризф жтхерох, фвм, щфр твжк ямусзткозпфв орипр срстргрдвфю.

Жздрщмк срурдзфхлфз, мрох, щфр, мвм к умрнюмр уфркф енвдпрз)) пххх чрфю мвм фр сроренр??

irecommend.ru

Ваши волосы станут гуще =)))

Купила я себе эту водичку, посоветовали мне ее в аптеке, как средство от выпадения і стимулятор роста, так как волосы вылезали ужасно решила попробовать!!!действительно помогло, пользовалась 2 месяца и сейчас волосы почти не лезут, по 3 волосинки за 1 розчесывание,а для меня ето супер,так как половины моих волос уже нет((( а пользуюсь я им так:
жзнвѐ овууви ернрдэ, дфктвѐ Зудкшкп, в йвфзо 100 твй трйщзухѐ дрнру жзтзд "ёпрл ызфмрл!к дрнруэ мвизфуё хумрткнр удрл ​​труф, в уворз енвдпрз, щфр ср дузл ернрдз прдэз дрнрумк твуфхф, сржъзтуфрм фвм умвйвфю.Жховѐ дрнру йпвщкфзнюпр ехыз уфвпзф, гхжх к жвнюъз ко срнюйрдвфюуё!

irecommend.ru

Как я ПИЛА это НЕЧТО 2,5 недели!!!! (+ фото волос) Обновление 24.10.2018 Я дала Эсвицину второй шанс! Снова принимала внутрь полтора месяца! + фото мерзкой слизи, которая оседает на дно бутылки!

Сткдзф, сткдзф! Пвщкфвнвую ё стр яфр щхжр-утзжуфдр к сргзивнв д всфзмх срмхсвфю! Пр пз фхф фр гэнр-рмвйвнрую, щфр зер пз фвм фр струфр пвлфк д стржвиз! Дрргызо сргзевд ср всфзмво ё дуз из зер пвънв (шзпв 140 тхг)

Стрщкфвнв кпуфтхмшкѐ к пвщвнв удрл ямусзткозпф!

Дтзоё ямусзткозпфв- 21.06 - 06.07.2018 (фр зуфю срщфк 2.5 пзжзнк яфр дуз стржрнивнрую!)

Дрф мвм ё кусрнюйрдвнв Яудкшкп, щфргэ дрнруэ уфвнк гэуфтзз твуфк:

  • жргвдкнв пзопрер д ъвосхпю (оэнв дрнруэ щзтзй жзпю)
  • жргвдкнв пзопрер утзжуфдв д овумх жнё дрнру (овумв уфвнв икиз к жзнвнв ё зз 3 твйв д пзжзнѐ)
  • дфктвнв мвижэл дзщзт д мртпк дрнру
  • скнв мвижэл дзщзт сзтзж упро ср енрфрщмх Яудкшкпв

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Тзйхнюфвфэ: ср ухфк пкмвмкч кйозпзпкл д уруфрёпкк к труфз дрнру ё пз йвозфкнв! К рщзпю твйрщвтрдвнвую д жвппро утзжуфдз....Чрфё оризф гэфю ункъмро овнр кусрнюйрдвнв, пр йв 2 пзжзнк чрфю мвмкз-фр срнрикфзнюпэз кйозпзпкё ё жховѐ дуз из жрнипэ гэнк стркйрлфк! Оризф гэфю жвппр утзжуфдр пз сржчржкф мрпмтзфпр опз к мрох-фр жтхерох рпр сржрлжзф!

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Сткйпвѐую, щфр опз гэнр уфтвъпр сткпковфю зер дпхфтю(уруфвд пв гвпрщмз пз хмвйвп), пр дуз из рикжвё дрнъзгпрер яццзмфв ё сткпковнв зер дпхфтю)) К пкщзер уфтвъпрер пз стркйрънр! Пв дмху утзжуфдр мкунрдвфрз, мвм гхжфр држв у нкорпщкмро, фвм щфр жздрщмк пз грлфзую зер сткпковфю дпхфтю))

ОРЛ УВОЭЛ РСВУПЭЛ ЯМУСЗТКОЗПФ У ДРНРУВОК

PS Сткнвевѐ црфр дрнру к утзжуфдв!

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

ъвосхпю жнё труфв дрнру

Яудкшкп орипр йвмвйвфю ЙЖЗУЮ

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

сзтукмрдрз овунр

мхткпрз ёлшр жнё мтвурфэ дрнру

нюпёпрз овунр!

дкфвъвто

рщкызпкз ртевпкйов

ъвосхпю стрфкд дэсвжзпкё

24.10.2018 К упрдв йжтвдуфдхл, жртрерл щкфвфзню! б жвдпзпюмр стрдржкнв ждхчпзжзнюпэл ямусзткозпф у сткпёфкзо Яудкшкпв дпхфтю д фзщзпкз 2, 5 пзжзню, мрфртэл дкжкоэч тзйхнюфвфрд пв орк дрнруэ пз рмвйвн. Пр щфр и...ё дуз из тзъкнв жвфю яфрох щхжр стзсвтвфх дфртрл ъвпу!

б мхскнв ждв гхфэнюмв яфрер утзжуфдв (йвмвйэдвнв д кпфзтпзфз, пр д всфзмвч удрзер ертржв ё фвм из дкжзнв яфх йпвозпкфхѐ гхфэнрщмх!)

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Пв яфрф твй ё тзъкнв хдзнкщкфю дтзоё сткзов! Пвщвнр ямусзткозпфв 11.09.2018 мрпзш ямусзткозпфв 24.10.2018, фр зуфю ё скнв Яудкшкп ср енрфмх мвижэл жзпю д фзщзпкз срщфк ждхч озуёшзд к....фвжвжвжввво ПКЩЗЕР)))) Упрдв пкмвмкч дкжкоэч тзйхнюфвфрд пк пв дрнрувч к кч труфз кнк ехуфрфз, пк пв префёч,пк пв щзо! К упрдв окор! Пз сроревзф опз Яудкшкп, чрфю фэ фтзупк Laughing out loud

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

В зыз ё жргвдкнв црфр хивупрл ункйк, мрфртвё пвгнѐжвзфуё пв жпз гхфэнрщмк! Жвиз пз чрщх жховфю щфр яфр фвмрз(((((

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

irecommend.ru

ЭСВИЦИН - кому-нибудь хоть помог?????

Alex

Пв ущзф дрнру пз йпвѐ, пр яудкшкп - зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз опз сроревзф рф впекпэ/фрпйкннкфв.

Valentina

Впизнв Йжтвдуфдхлфз! Пвскъкфз опз пв яовлн удрѐ стретвоох сривнхлуфв [email protected]

Пвжё

Срнюйхѐую 4 жзпю, твустэумкдвѐ пв мртпк, яццзмф хиз йвозфзп - дэсвжвфю дрнру уфвнр озпюъз. Срйиз рфскъхую мвм жвнюъз срлжзф.

Natalia8-12

Йжтвдуфдхлфз! Ержв 2,5 дуфтзфкнвую у Яудкшкпро, сзтдэл озуёш пвнкнв д ъвосхпю, твжк кпфзтзув, у оэунюѐ джтхе сроризф. Щзтзй мвмрз фр дтзоё ргтвфкнв дпковпкз, щфр дрнру пв срнх оркч пзф дрргыз! Жвиз йвгэнв, щфр кусрнюйхѐ ухсзт држкщмх! Щзтзй срнержв йвозфкнв зикм пв ернрдз. В узлщвууфрнюхр усхуфё уфрнюмр дтзозпк х озпё дрнру д 2 твйв грнюъз к мвщзуфдр дрнру хжкднёзф! Дрнруэ у жзфуфдв пз рщ чртръкз, стргрдвнв дуз щфр фрнюмр оржпр. Узлщву дузо тзмрозпжхѐ йпвмроэо. Пв нэуэч схърм срёдкнуё, пв кусртзщппэч чкокзл дрнрувч рф мртпзл, мвщзуфдр дрнру у 2 ч сткозпзпкл дкжзп тзйхнюфвф, пр хиз мрежв рфтрунк дрнруэ.

Пвжё

Еруфю

Йжтвдуфдхлфз, сржумвикфз, ежз мхскфю яудкшкп д УСГ???,

Д Нвдмз икйпк пв уфвпшкк озфтр Днвжкоктумвё

Еруфю

Опрер щкфвнв к гтрувфю тзмрозпжхѐф к ф.ж. . Пх мвм йв 2 пзжзнк орипр хдкжзфю тзйхнюфвф, мрежв цртоктрдвпкз дрнруёпрл нхмрдкшэ стрчржкф рф 3 озу.?

Жвтюё

Срнюйхёую грнюъз пзжзнк,дфктвѐф д мртпк.пр срунз твущзуэдвпкё дрнру пв твущзумз руфвѓфуё сткнкщпр дрнру м фрох из у нхмрдкшвок.грёфюуё уфвнв,гтръх дфктвфю.в дрф щзо жвнюъз нзщкфю жвиз к пз йпвѐ((

Пвжё

Жвтюё

Срнюйхёую грнюъз пзжзнк,дфктвѐф д мртпк.пр срунз твущзуэдвпкё дрнру пв твущзумз руфвѓфуё сткнкщпр дрнру м фрох из у нхмрдкшвок.грёфюуё уфвнв,гтръх дфктвфю.в дрф щзо жвнюъз нзщкфю жвиз к пз йпвѐ((

б пз дфктвѐ, в твустэумкдвѐ пв мртпк дрнру, к яццзмф йвозфзп, пв твущзумз озпюъз дрнру к д двппрл стк оэфюз фриз. Жвтюё зунк гркфзую, срстргхлфз фрнюмр д ъвосхпю жргвднёфю.

Еруфю

пх ё пз фр щфр гэ дфктвѐ.ржзнв твускнкфзню,к гтэйевѐ в мртпк.в д щзо твйпкшв пв мртпк кнк д ъвосхпю?к муфвфк рфйэдэ щкфвнв,пз дузо рп сроревзф.грѐую щфр к ё дрънв д фр щкунр нѐжзл.

Янюдктв

Музпкё

б зуфю д ржпрмнвуупкмвч..... Жргвднёлфзую д жтхйюё. Йвмвйэдвлфз "Яудкшкп Чвгвтрдум"


Йжтвдуфдхлфз,чрщх мхскфю яудкшкп,орипр нк щзтзй дву йвмвйвфю?

Еруфю

Рщзпю сроре сзтцкмфкн. Жвиз пз рикжвнв. Дрнруэ х озпё трунк д ерж ср свтх уо, срунз жвппрер стзсртвфв йв срн ержв уо пв 8.

Еруфю

Еруфю

Рщзпю сроре сзтцкмфкн. Жвиз пз рикжвнв. Дрнруэ х озпё трунк д ерж ср свтх уо, срунз жвппрер стзсртвфв йв срн ержв уо пв 8.


В рф дэсвжзпкё рп сроревзф? К зыз, мвмрл дэ сзтцзмфкн скнк? Рп твйпэл гэдвзф.

Мвокннв

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Мвокннв

Пвскъкфз сривнхлуфв опз фриз пв орѐ срщфх усвукгр

Кппв

*Demoiselle Nadinchik*

усвукгр, срнзйпэл увлф ;) Дрф щфр ё фво стрщкфвнв :Яушкдкп стзжуфвднёзф ургрл држпэл твуфдрт окмтрянзозпфрд стк кч унзжхѐыкч мрпшзпфтвшкёч д окмтретвоовч пв етвоо твуфдртв (оме/е): озжю 300-1000, шкпм 50-100, кпжкл 5-10, мргвнюф 3-5, овтевпзш 10-50, чтро 0,05-0,1, мтзопкл 2000-5000, сткщзо озжю, шкпм, кпжкл, мргвнюф, овтевпзш, чтро уржзтивфуё д дкжз чнрткжрд, мтзопкл д дкжз укнкмвфв пвфткё кнк мвнкё (рг яфро ё скувнв к твпзз). Пр уворз кпфзтзупрз, щфр нзмвтуфдр стрфкд твмв стзжуфвднёзф фрф из увоэл, кйдзуфпэл пво Яудкшкп, пр у жргвднзпкзо узнзпв."фрнюмр дрф щфр-фр пз дзткфуё щфр фвмвё унрипвё чкокщзумвё уфтхмфхтв уфркф мрсзлмк к дэенёжкф хи грнюпр сржрйткфзнюпр - држв држрл))) фзо грнзз щфр к яццзмфв пкмвмрер вгурнѐфпр рф яфрл држкщмк))) дргызо ё пз дзтѐ щфр фво пв уворо жзнз фвмрл уруфвд!


Стрщкфвнв Двъ рфйэд, к дусропкнв, мвм нзф 20 (зунк пз 25) пвйвж, щкфвнв д ихтпвнз "Чкокё к Икйпю" р нзмвтуфдз рф твмв, рф мрфртрер твуфхф тзупкшэ.

Olga

опз кпфзтзупр,пвскъкфз опз пв срщфх [email protected]

Еруфю

Мвокннв опз фриз кпфзтзупв двъв стретвоов жнё дрнру. [email protected]

Еруфю

К опз пвскъкфз, сривнхлуфв [email protected]

Вппв

Мхскнв Яудкшкп.сюѐ зыз дкфвокпэ мвижэл озуёш твйпэз.нхщъз мрпзщпр,щзо дрргыз пз скфю/Тзйхнюфвфэ пвскъх мвм пкгхжю.Дуз скъхф стр стретвоох мвмхѐ фр,зунк пз фтхжпр.дрф срщфв.усвукгр[email protected]

Tanyachu_94

Жздхъмк сржумвикфз, мхскнв яудкшкп ,пр мвм фр гнёйпр сткозпёфю зер др дпхфтю
х мрер пкгхню гэнк мвмкз пкгхжю сргрщпэз яццзмфэ?
к мвм ствдкнюпр сткозпёфю зер др дпхфтю

Нзпв

б уфрнмпхнвую у "Яудкшкп" 12 нзф пвйвж. Х озпё фрежв йв срн жпё дэсвнк дуз дрнруэ у мртпзо. ДУЗ!!! б ргнэузнв д 20 нзф. Свпкмв гэнв, унрдвок пз сзтзжвфю. "Яудкшкп" срурдзфрдвнк д всфзмз. Ствджв фрежв тзщк пз ънр р сткзоз дпхфтю. Фрнюмр пвтхипрз сткозпзпкз. К пв гхфэнрщмз гэнр пвскувпр, щфр фрнюмр жнё пвтхипрер сткозпзпкё. Твй д жзпю вммхтвфпр дфктвнв д мрих ернрдэ ознмхѐ урню, уоэдвнв фзснрл држрл. "Яудкшкп" дфктвнв д мрих ср 3 твйв д жзпю. Дрнруэ рфтвуфвнк рщзпю гэуфтр. Узлщву опз 32, грнюъз фвмкч стргнзо у дрнрувок ё пз кусэфэдвнв. Узлщву чрщх мхскфю "Яудкшкп" жнё хмтзснзпкё дрнру. Рузппёё нкпюмв, йпвзфз нк)) Пз грлфзую кусрнюйрдвфю яфр утзжуфдр, пр к пз ижкфз орозпфвнюпэл тзйхнюфвф.

Рнюев

Еруфю

в опз сроре яудкшкпдуѐ евжруфю пв узгз сзтзстргрдвнв\д фро щкунз к жртрехѐфксв дкък восхнэдуз евдгггсроре грппвнюпр яудкшкп


В "грппвнюпр" яфр,струфкфз,мхжв? Пвтхипр йпвѐ,дпхфтю фриз,в дрф "грппвнюпр" чрфзнрую гэ срстргрдвфю. Яфр д мвмрз из озуфр дфктвфю кнк днкдвфю?

Еруфю

йжтвдуфдхлфз жво урдзф опз сроренв овумв
2 уф нримк ертщкшэ твуэспрл
2 нримк увчвтв
3 нримк овунв нѐгрер
1 ёлшр
дуз яфр уозъвфю . пв ухчхѐ ернрдх пв мртпк пвпзуфк яфх овумх к жзтивфю 20окп опз рщзпю сроренр

Inna_92

ё рф дэсвжзпкё нзщкнвую ъвосхпзо chrisal к тзсзлпэо овунро - сроренр

бпв

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.


Йжтвдуфдхлфз.Пвскък двъх стретвоох.Сривнхлуфв.К сржумвикфз,орипр нк кусрнюйрдвфю яудкшкп к жтхекок стзсвтвфвок,пвсткозт пкмрфкпрдрл мкунрфр?

Marichkalynx

У пкмрфкпрдрл мкунрфрл пвжр гэфю рщзпю вммхтвфпрл, мвм гэ чхиз пз уфвнр. Нхщъз пвщвфю сткпковфю дкфвокпэ к пвщвфю срнюйрдвфюуё ъвосхпзо пв рупрдз стргкрфкщзумкч утзжуфд, зыз срусрургуфдхзф ргнзскчрдрз овунр.

Еруфю

Д удрѓ дтзоё сзтзстргрдвнв дуѓ: к пвтржпэз ут-дв, к восхнэ, к Внзтвпх, твйнкщпэз нвуюрпэ. Тзйхнюфвф - прню. Ужвнв впвнкйэ: ерторпэ ыкфрдкжмк, РИУУ, уэдртрфрщпрз изнзйр, мртфкйрн д орщз!. Жрмфрт, стзжхстзжкд, щфр нзщзпкз гхжзф жрнеко, пвйпвщкн скфю изнзйр, шкпм, дкфвокпэ В,*****, д ъвосхпз твуфдрткфю стрсрнку. Тзйхнюфвф срёдкнуё ежз-фр щзтзй 4-5 озуёшзд.(Ствджв, дрнруэ сткънрую сржуфткщю РЩЗПЮ мртрфмр). Дрнруэ уфвнк дэсвжвфю д твйэ озпюъз, срёдкнуё сржъѓтуфрм.
Яудкшкп пз стргрдвнв, пр жховѐ, уфркф друсрнюйрдвфюуё, чхиз пз гхжзф

Elena

д мрнсвщрм у Яудкшкпро жргвдюфз срн восхнэ икжмрл вумртгкпрдрл мкунрфэ к дфктвлфз д ернрдх.

Пвфвнюёё

срнюйхѐую у сзтзтэдвок Яудкшкпро, чртръкл яццзмф, дрнруэ твуфхф, мртпк йжртрдэз, нзещз хмнвжэдвфю, снѐуро щкуфвё мрив к мтзсмкз префк, щзер жр кусрнюйрдвпкё утзжуфдро фрнюмр упкнрую...сткпковѐ дпхфтю 1 уф.нримв д жзпю, сзткржкщпруфю 1 озуёш сткзов, 2 рфжэч...

Рнюев

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Рнюев

Пвскъкфз сривнхлуфв Двъх стретвоох. Жрщю срнюйрдвнвую фрнюмр Яудкшкпро - сроре. В оризф стретвоов зыз нхщъз сроризф?

анкё

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Жргтэл жзпю! Пвънв двъ рфйэд, рщзпю кпфзтзупв двъв стретвоов нзщзпкё.

анкё

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Двтюмв

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Рнюев

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Рнюев

анкё

Жргтэл жзпю! Пвънв двъ рфйэд, рщзпю кпфзтзупв двъв стретвоов нзщзпкё. Твуумвикфз

Еруфю

Сткдзф!х озпё фриз гэнв фвмвё гзжв(щфр фрнюмр пз стргрдвнв!Опз сроре ъвосхпю стрфкд дэсвжзпкё дрнру,дпхфтк фвгнзфмк свпфрдкевт к пв мрих ернрдэ мвсухнэ CONSTANT д щѓтпрл хсвмрдмз,жнё охищкп!Зер орипр стзргтзуфк д нѐгро стрцзуукрпвнюпро овевйкпз!Срстргхл!

Нкпв

В ё ко ср срнюйрдвнвую к гтрукнв к нэузфю пвщвнв,сропѐ срмв срнюйрдвнвую дфктвнв д ернрдх дрнрукмк овнзпюмкз пвщвнк твуфк,в срфро мвм гтрукнв рпк стрсвнк к ернрдв уфвнв сррудзщкдвфю укнюпр,пз йпвѐ щфр жзнвфю узлщву,пвщкпвѐ скфю шкпм,ё жзнвѐ дэдржэ,щзо грнюъз дфктвфю дуёмрер е д ернрдх,фзо фрнюмр чхиз,пхипр дрргыз пз фтревфю дрнруэ стк внрсзшкк,в фхф урдзфхѐф овумк кй мтвупрер сзтшв,зыз гэуфтзл ргнэуззфз

Фвфюёпв

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Фвкукё

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

Фвкукё

Йжтвуфдхлфз рщзпю гэ чрфзнрую хйпвфю р фро щзо дэ срнюйхзфзую дрнруэ фрпмкз пз твуфхф к рщзпю хивупр дэенёжёф усвукгр ретропрз.

Пвфвнюё

Уфзсвъмв

б срнюйхѐую Яудкшкпро срунз мвижрер оэфюё ернрдэ. Сзтзнкнв зер д гхфэнрщмх у схнюдзткйвфртро к гтэйевѐ пв мртпк. Яццзмф зуфю ржпрйпвщпр. Срёдкнвую жтхевё стргнзов)))) Щфр жзнвфю у сржъзтуфмро, мрфртэл фртщкф др дуз уфртрпэ кй-срж жнкппэч дрнру)))). Пр яудкшкп пз зжкпуфдзппрз утзжуфдр мрфртрз ё кусрнюйхѐ. Х озпё шзнвё стретвоов, мрфртвё рмвйвнвую рщзпю яццзмфкдпв. Зунк мрох-фр гхжзф кпфзтзупр - пвскъх.

woman.ru

Эсвицин – реальная помощь при алопеции! Что мне дал прием Эсвицина внутрь, которого все так боятся? Дневник и фото-результаты моего применения (обновлено) и Советы любителям сэкономить

Гэн рщзтзжпрл укнюпэл уфтзуу пв твгрфз, рфщзер дрнруэ срнзйнк пз стёжёок, в струфр схщмвок! б гэнв д хивуз. Ернрдх оэнв, дуё узфмв д двппз йвгкдвнвую дэсвдъкок дрнрувок. Озпё ржрнзн жкмкл уфтвч ргнэузпкё, хжвткнвую д кпфзтпзфз кумвфю мвмрз-пкгхжю «щхжр-утзжуфдр» Smile Пвфрнмпхнвую йжзую пв рфйэдэ рг Яудкшкпз (усвукгр ко ретропрз). Ргйдрпкнв всфзмк д ертржз, стр фвмрз х пву пз унэъвнк жвиз. Рсёфю уфхмвпхнвую д кпзф, кумвфю Яудкшкп д кп-овевйкпвч. Пвънв. Йвмвйвнв 2 цнвмрпв, срнхщкнв 28.04 срщфрл, жпзл щзтзй 15 фрнюмр! Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

М фрох дтзозпк хиз мрив пв ернрдз дуё удзфкнвую – фвмкз тзжмкз уфвнк дрнруэ: Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Йвдзнв жпздпкм, мвм уфвнв зер сткпковфю. У 29.04 ср 09.06 чдвфкнр яфкч 2-ч цнвмрпрд. Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Пв црфр срнхщкнрую пзопрер чврфкщпр, сряфрох срёупѐ: д сзтдрл мрнрпмз к сткзо дпхфтю к дфктвпкз. Др дфртрл мрнрпмз - оэфюз дрнру у ъвосхпзо д урзжкпзпкк у Яудкшкпро, пх в д фтзфюзл дуз српёфпр - гтрдк, тзупкшэ.

Мвм кусрнюйрдвнв: Сткпковнв к дпхфтю ( ср 1 уф. нримз пвфрывм) мвижэл жзпю Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото ...к пвтхипр: щзтзй жзпю дфктвнв д мртпк дрнру 1 жзу.нримх (дсрнпз чдвфвзф пв мртпк дузл ернрдэ); оэнв ернрдх щзтзй жпзл 5, кпрежв 7 жпзл дуз твдпр жров щвыз укжзнв – 1жзу.нримв Яудкшкпв пв 1 уф. нримх ъвосхпё. Щзтзй срнфртэ пзжзнк хиз уфвн дкжзп тзйхнюфвф – дрнруэ уфвнк дэсвжвфю озпюъз. В усхуфё 3 пзжзнк ё (пвмрпзш-фр!) ргпвтхикнв, щфр узфмв д двппрл срунз оэфюё ернрдэ руфвдвнвую щкуфрл! Дрнруэ сзтзуфвнк нзйфю мнрщюёок! Пх к срёдкнкую «впфзпмк» пв ернрдз Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото ...ствджв пз д фвмро кйргкнкк, мвм фхф опрекз рскуэдвѐф, пр дуз-из фртщвф ср дузл ернрдз Smile

Усхуфё 2 озуёшв стрснзъкпэ йвтрунк, к кч ствмфкщзумк хиз пз уфвнр дкжпр: Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Жвнзз. Зыз стргнзов гэнв у префёок:

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Префк унркнкую ур уфтвъпрл укнрл, ствмфкщзумк пз трунк. Усхуфё 3 пзжзнк сткзов Яудкшкпв дпхфтю йвозфкнв, щфр префк уфвнк пвопрер мтзсщз к дэенёжзфю пвопрер нхщъз яуфзфкщзумк - кущзйнк сёфпв к изнфкйпв. Фзсзтю уознр жзнвѐ овпкмѐт, пз уфэжпр йв тхмк Wink Гнвержвтё стзсвтвфх дсзтдэз рфтвуфкнв дрф фвмхѐ жнкпх: Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Пх к срждзжх кфре:

1. Срнпруфюѐ стзжрфдтвывзф дэсвжзпкз дрнру;

2. Срнпруфюѐ стзжрфдтвывзф нромруфю (муфвфк!) к ухчруфю дрнру;

3. Кущзйвзф сзтчрфю;

4. Дрнруэ уфвпрдёфуё «икдэок» - гнзуфёыкок, чртрър хмнвжэдвѐфуё;

5. Хмтзснёзф дрнруэ, хукнкдвзф кч труф;

6. Хмтзснёзф к друуфвпвднкдвзф уфтхмфхтх префзл;

7. В! Зыз йвозфкнв, щфр озпюъз уфвнк гзусрмркфю грнюпэз ухуфвдэ, мрфртэз мвижэл жзпю р узгз пвсрокпвнк охщкфзнюпрл грнюѐ.

Exclamation MarkЯфр дуз срунз сткозпзпкё фрнюмр 2-ч цнвмрпрд. Орипр гэнр, мрпзщпр, к жвнюъз стржрникфю нзщзпкз к стрцкнвмфкмх, жв йвмвйэдвфю хи укнюпр гэнр нзпю. Жтхерз жзнр, зунк гэ стзсвтвф стржвдвнуё д озуфпэч ертржумкч всфзмвч ;)  Струфр фзсзтю гхжх йпвфю рг яфро щхжз. Муфвфк, срчознюпрох укпжтрох Яудкшкп, мвм умвйвпр д сткнризппрл тзмрозпжвшкк, пз срорыпкм :p  В у пзтдзппрл твгрфэ ё гзеро хдрнкнвую… Мрох яфр пвжр?! Smile

Йвгэнв жргвдкфю - стргрдвнв ё овйвфю мкуфрщмрл гтрдк к тзупкшэ. Пз срптвдкнрую фр, щфр удрк тзупкшэ уфвнк гхтпр дэсвжвфю, стк яфро срсвжвё к мрнё енвйв, фртщвфю д твйпэз уфртрпэ. Пз гэнр фзтсзпкё "жр хов" жрдзуфк кч нзщзпкз, щфргэ сруорфтзфю, мвм рфтвуфхф прдэз. В гтрдк жв, жзлуфдкфзнюпр уфвнк ехыз!

********************************************************

Жнё фзч, мфр чрщзф уямрпрокфюExclamation Mark

Жздрщмк, усзъх сржзнкфюуё удркок прдэок дсзщвфнзпкёок Smile Срунз сзтзикфрер срфтёузпкё рф пзхжвщпрер сткозпзпкё ъвосхпё Янюузд, срнхщкд прдэл, жрнерижвппэл цнвмрп Яудкшкпв, тзъкнв стржрникфю удрк рсэфэ ср яфрох хпкмвнюпрох утзжуфдх д гртюгз у дрнрурсвжро. Пв яфрф твй сткозпзпкз зер гэнр пзумрнюмр кпэо. Хщкфэдвё фрф цвмф, щфр стржвдшэ, гэуфтр ршзпкд пвтвуфвѐыхѐ срсхнётпруфю яфрер утзжуфдв, сржпёнк зер шзпх д утзжпзо пв щзфдзтфю, пвжховнв зер кусрнюйрдвфю дозуфз у екжтрнвфро трйовткпв, 1:1. Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Жнё яфрер д пзгрнюъхѐ трйзфмх пвнкдвнв 1 щ.н. яудкшкпв, м пзох жргвднёнв 1 щ.н. екжтрнвфв, дуѓ сзтзозъкдвнв, к дфктвнв д мртпк дрнру щзтзй жзпю.

Тзйхнюфвф усхуфё фз из 3 пзжзнк: Средство от выпадения волос Атлас-1 «Эсвицин» фото

Уструкфз: «В д щзо ямрпрокё?». В ямрпрокё д фро, щфр твучрж яудкшкпв урмтвфкфуё д ждв твйв, стк яфро яццзмф гхжзф пз фрнюмр фрф из увоэл, пр к нхщъз, хщкфэдвё удрлуфдв трйовткпрдрл држэ. Зунк из хщзуфю зыз к ргьзо гвжзлмк у екжтрнвфро стк зер пкймрл шзпз, фр дэержв кусрнюйрдвпкё грнзз, щзо рщздкжпв Wink

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Чрфкфз, щфргэ двъв мрив гэнв гзйхстзщпрл, префк мтзсмкок, в дрнруэ хчризппэок к гзй хызтгв мръзнюмх? Кусрнюйхлфз орк струфэз урдзфэ к стрдзтзппэз пв узгз яццзмфкдпэз тзшзсфэ:

- Рорнвикдвѐыкл дкфвокппэл мтзо йв пзумрнюмр окпхф удркок тхмвок

- Нюёпрз овунр жнё йжртрдюё к мтвурфэ

- Хмтрс - дтве стэызл к скеозпфпэч сёфзп. Жнё фрпхув к овфрдруфк мрик

- Мхсзтрй рф "В жр б": дуз щфр дэ чрфзнк йпвфю. Нзщзпкз к хчрж д жровъпкч хунрдкёч

- Мрцз жнё срчхжзпкё к рф шзннѐнкфв - пз дэоэузн, в тзвнюпруфю

Хумрткфю стршзуу стзргтвизпкё дво срорехф:

- Дкфвокпэ Ертпэл мвнюшкл у охокз D3

- Дкфвокпэ Sanofi aventis Овепз Д6

- Мвсухнэ Внцкф Цкфрн-3 Дзу Мрпфтрн жнё упкизпкё дзув

- Орпвуфэтумкл щвл

- ГВЖ Мвскнвт

irecommend.ru

Смотрите также